SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
25 mars 2011 25 maart 2011
________________
Question écrite n° 5-1857 Schriftelijke vraag nr. 5-1857

de Willy Demeyer (PS)

van Willy Demeyer (PS)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
L'affectation des membres du corps de sécurité entre les zones de police De indeling van leden van het veiligheidskorps bij de politiezones 
________________
sécurité publique
police locale
openbare veiligheid
gemeentepolitie
________ ________
25/3/2011Verzending vraag
29/4/2011Antwoord
25/3/2011Verzending vraag
29/4/2011Antwoord
________ ________
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-80 Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-80
________ ________
Question n° 5-1857 du 25 mars 2011 : (Question posée en français) Vraag nr. 5-1857 d.d. 25 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Contrairement à toutes les zones de police de Bruxelles et de Wallonie qui assurent aussi la charge de travail inhérente à la présence d'un palais de justice, la zone de police de Liège est la seule à ne pas bénéficier d'un soutien en personnel du corps de sécurité.

Pourtant, le palais de justice de Liège est le plus important de Wallonie. À titre indicatif, 11 657 détenus sont passés par ses cellules en 2009.

Pour compenser cette absence de personnel, quarante-cinq unités sont affectées par la zone de police de Liège à ces missions de police des cours et tribunaux, au détriment de la police de proximité.

L'ouverture prochaine des annexes du palais de justice va encore accroitre les besoins en moyen de sécurité.

Pouvez-vous expliquer comment sont répartis les effectifs du corps de sécurité à travers le Pays ?

Compte tenu de ses besoins, est-il envisageable d'obtenir à Liège des moyens humains en provenance du corps de sécurité?

 

De politiezone van Luik is, in tegenstelling tot alle politiezones van Brussel en Wallonië die ook taken uitvoeren die te maken hebben met de aanwezigheid van een gerechtsgebouw, de enige die geen manschappen krijgt van het veiligheidskorps.

Het justitiepaleis van Luik is echter het belangrijkste in Wallonië. In de loop van 2009 hebben er 11.657 gedetineerden verbleven.

Om dat gebrek aan personeel te compenseren, heeft de politiezone van Luik vijfenveertig eenheden toegewezen aan deze politieopdrachten van hoven en rechtbanken, ten nadele van de nabijheidspolitie.

De nakende opening van de bijgebouwen van het justitiepaleis zal de behoeften inzake veiligheid nog verhogen.

Kunt u uitleggen hoe de manschappen van de veiligheidskorpsen over heel het land verdeeld zijn?

Is het denkbaar dat, gelet op de behoeften in Luik, manschappen van het veiligheidskorps aan die politiezone worden toegewezen?

 
Réponse reçue le 29 avril 2011 : Antwoord ontvangen op 29 april 2011 :

Le Corps de Sécurité dispose actuellement d’un cadre opérationnel de 420 agents de sécurité. Ces agents sont répartis sur 28 unités où ils effectuent des missions de transferts et de police des cours et tribunaux au profit des zones de police locales et de la police fédérale.

La répartition de ces 420 agents s’est faite par vagues successives avec en priorité les zones de police disposant d’un établissement pénitentiaire. Deux zones de police ne disposant pas d’un établissement pénitentiaire sur leur territoire, mais bien d’un ou plusieurs palais de justice, se sont également vu attribuer un effectif d’agents du Corps de Sécurité. Pour la première, la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, un effectif a été prévu dés le départ pour le palais de justice de Bruxelles où il avait été convenu que la zone devait supporter les coûts salariaux des agents pendant leur première année de fonctionnement. Pour la deuxième, la zone de police de Charleroi, la zone de police ayant l’établissement pénitentiaire de Jamioulx sur son territoire lui a concédé la gestion des agents du Corps de Sécurité qui lui avait été attribué.

Les derniers recrutements ont été effectués dans l’objectif de renforcer le cadre du palais de justice de Bruxelles et de fournir des agents aux zones de police gérant les centres fermés pour mineurs de St-Hubert et de Tongres.

Avec l’effectif actuel du Corps de Sécurité, une attribution d’un cadre d’agents de sécurité pour le palais de justice de Liège ne pourrait se faire qu’au détriment d’une autre zone de police.

Comme vous savez, j’ai fixé une réunion le 2 mai 2011 à 14h15 avec vous, le premier président près de la cour d’appel de Liège, le président du Service public fédéral (SPF) Justice et le responsable du corps du sécurité.

De operationele formatie van het Veiligheidskorps bestaat thans uit 420 veiligheidsagenten. Die agenten zijn verspreid over 28 eenheden, waar zij taken met betrekking tot de overbrenging en de handhaving van de orde in de hoven en rechtbanken ten behoeve van de lokale politiezones en de federale politie uitvoeren.

Die 420 agenten werden gaandeweg verdeeld, waarbij voorrang werd verleend aan de politiezones met een strafinrichting. Een aantal agenten van het Veiligheidskorps werd ook toegewezen aan twee politiezones, op het grondgebied waarvan er geen strafinrichting, maar wel één of meer gerechtsgebouwen gevestigd zijn. Voor de eerste zone, de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, werd van bij de start in een formatie voorzien voor het gerechtsgebouw te Brussel, waarbij overeengekomen werd dat de zone de loonkosten van de agenten moest dragen tijdens hun eerste dienstjaar. Wat de tweede politiezone, de zone Charleroi betreft, heeft de politiezone op het grondgebied waarvan de strafinrichting te Jamioulx is gevestigd, beslist het beheer van de haar toegekende agenten van het Veiligheidskorps toe te wijzen aan de politiezone Charleroi.

De laatste wervingen gebeurden om de formatie van het gerechtsgebouw te Brussel te versterken en agenten toe te kennen aan de politiezones die instaan voor de gesloten centra voor minderjarigen te Saint-Hubert en Tongeren.

Met het huidige personeelsbestand van het Veiligheidskorps kunnen aan het gerechtsgebouw te Luik enkel veiligheidsagenten worden toegekend ten nadele van een andere politiezone.

Zoals u weet, is op 2 mei 2011 om 14.15 uur een vergadering gepland met u, de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, de voorzitter van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de leidend ambtenaar van het Veiligheidskorps.