SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
3 mars 2011 3 maart 2011
________________
Question écrite n° 5-1591 Schriftelijke vraag nr. 5-1591

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
La situation de 115 000 pensionnés qui ne perçoivent plus leur pension à domicile De situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen 
________________
service postal
régime de retraite
personne âgée
paiement
services financiers de la poste
postdienst
pensioenregeling
bejaarde
betaling
financiële dienst van de post
________ ________
3/3/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
3/3/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1590
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-51
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4343
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1590
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-51
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4343
________ ________
Question n° 5-1591 du 3 mars 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-1591 d.d. 3 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La Poste distribue chaque mois, à 115 000 personnes, leur pension à domicile. Il s'agit principalement de personnes âgées (environ 80 % ont plus de 70 ans) ayant des difficultés de déplacement et peu de contacts sociaux. Le contact avec le facteur est une rencontre fixe, mensuelle dans un environnement familier très importante aux yeux des seniors.

Du fait des problèmes chez le transporteur de fonds Brink's, ces personnes ont reçu une lettre leur signifiant qu'elles ne pouvaient plus continuer à recevoir leur pension à domicile, mais qu'elles devaient aller la chercher personnellement dans un bureau de poste déterminé. Les pensionnés n'ont pas le choix : ils doivent se rendre dans tel bureau de poste pour y retirer leur pension.

Manifestement, tous les bureaux de poste n'entrent pas en ligne de compte pour ce service car certaines personnes ne peuvent pas aller dans leur propre commune mais doivent chercher un autre bureau de poste, situé plus loin. La plupart des intéressés ne sont toutefois pas en mesure d'accomplir ce long déplacement. Les pensionnés sont ainsi les victimes de la situation.

Il serait préférable que ces personnes puissent continuer à recevoir leur argent à domicile, en tout cas, dans les communes où le bureau de poste n'effectue pas de paiements. En outre, je propose d'utiliser dorénavant de simples formulaires de procuration permettant au pensionné de faire retirer sa pension par procuration dans un bureau de poste. Selon la réglementation actuelle, les deux conjoints doivent se déplacer alors qu'un des deux aurait pu aller retirer les pensions du couple au bureau de poste.

Je souhaiterais vous poser les questions suivantes :

1) Pourquoi la distribution des pensions à domicile n'a-t-elle pas pu être effectuée comme d'habitude ces deux derniers mois ?

2) Pour quelles raisons les pensionnés pouvaient-ils aller retirer leur pension dans certains bureaux de poste et pas dans d'autres ?

3) Le ministre dispose-t-il d'une liste énumérant les bureaux de poste qui ont effectué les paiements ? Quelles sont les communes pour lesquelles on doit s'adresser à un autre bureau de poste ?

4) Le ministre compte-t-il donner la possibilité aux pensionnés de retirer leur pension au bureau de poste local ou, pour les pensionnés moins mobiles, de recevoir leur pension à domicile ?

5) Le ministre compte-t-il permettre les retraits d'argent par un simple formulaire de procuration ?

6) Quand les dispositions habituelles pourront-elles de nouveau être appliquées ?

 

De Post bedeelt maandelijks aan 115 000 gepensioneerden het pensioen aan huis. Het gaat voornamelijk over oudere mensen (± 80% is ouder dan 70 jaar) die moeilijk te been zijn en nog weinig sociaal contact hebben. Het contact met de Postbode is een vaste, maandelijkse ontmoeting in een vertrouwde omgeving waar de senioren zeer veel waarde aan hechten.

Door de problemen bij geldtransporteur Brink's hebben deze mensen een brief ontvangen waarin hen werd meegedeeld dat ze hun pensioen niet langer thuis kunnen ontvangen, maar persoonlijk dienen te gaan ophalen in een bepaald Postkantoor. De gepensioneerde werd ook geen enkele keuze gelaten: ze moeten zich naar dat welbepaalde postkantoor begeven om hun pensioen te trekken.

Blijkbaar komt ook niet elk postkantoor in aanmerking voor deze dienstverlening want verschillende mensen kunnen niet terecht in de eigen gemeente, maar moesten een ander - verder liggend - postkantoor opzoeken. De meeste mensen zijn echter niet in staat om deze verre verplaatsing te maken. Op die manier werden de gepensioneerden het slachtoffer van deze situatie.

Het zou beter zijn als deze mensen de keuze blijven hebben om hun geld toch nog aan huis bedeeld te krijgen, zeker in de gemeentes waar het postkantoor geen uitbetalingen doet. Bovendien stel ik ook voor om voortaan ook te werken met eenvoudige volmachtformulieren die de pensioentrekker in staat stelt om zijn pensioen via volmacht in een postkantoor te laten halen. In de huidige regeling moet een echtpaar met twee een lange verplaatsing maken terwijl ook één van de twee partners het pensioen voor beide had kunnen ophalen in het postkantoor.

Graag zou ik u volgende vragen willen stellen:

1) Waarom is de verdeling van de pensioenen aan huis de afgelopen twee maanden niet kunnen gebeuren zoals gewoonlijk?

2) Om welke redenen konden de gepensioneerden hun pensioen in sommige postkantoren wel en in andere kantoren niet afhalen?

3) Beschikt de Minister over een lijst met postkantoren die de uitbetalingen hebben gedaan en welke gemeentes werden toegewezen aan een ander postkantoor?

4) Overweegt de Minister om de pensioentrekker toch nog de mogelijkheid te geven om het pensioen in het lokale postkantoor af te halen of voor de minder mobiele gepensioneerde het pensioen aan huis bedeeld te krijgen?

5) Overweegt de Minister om de geldafhaling met een eenvoudig volmachtformulier mogelijk te maken?

6) Wanneer zou de gebruikelijke regeling weer kunnen worden hervat?