SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 avril 2010 7 april 2010
________________
Question écrite n° 4-7485 Schriftelijke vraag nr. 4-7485

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Demandeurs d’asile - Pouvoirs locaux - Attributions - Nombre Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen 
________________
asile politique
CPAS
statistique officielle
demandeur d'asile
politiek asiel
OCMW
officiële statistiek
asielzoeker
________ ________
7/4/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
7/4/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5548 Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5548
________ ________
Question n° 4-7485 du 7 avril 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7485 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Depuis un certain temps déjà, les pouvoirs locaux se voient imposer des demandeurs d'asile.

Le ministre peut-il me communiquer, sur une base annuelle, depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui :

- le nombre de demandeurs d'asile attribués à chaque commune (centre public d’action sociale CPAS) ;

- le nombre d'entre eux qui résidaient effectivement dans la commune concernée ;

- les frais payés à cet effet à chaque commune.

 

Reeds geruime tijd krijgen de lokale besturen verplicht asielzoekers toegewezen.

Kan de geachte minister mij vanaf het jaar 2000 tot op heden meedelen, en dit op jaarbasis :

- hoeveel asielzoekers elke gemeente (openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, OCMW) toegewezen heeft gekregen ;

- hoeveel hiervan er in die gemeente effectief een verblijf had ;

- en welke kosten hiervoor werden betaald aan elke gemeente ?