SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
12 mars 2010 12 maart 2010
________________
Question écrite n° 4-7187 Schriftelijke vraag nr. 4-7187

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

van Pol Van Den Driessche (CD&V)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Transport de malades - Transport vers un cabinet privé - Absence d'intervention mutualiste - Mesures Ziekenvervoer - Vervoer naar een privé-praktijk - Gebrek aan tussenkomst door het ziekenfonds - Maatregelen 
________________
transport de malades
assurance maladie
ticket modérateur
ziekentransport
ziekteverzekering
remgeld
________ ________
12/3/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
6/5/2010 Antwoord
12/3/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
6/5/2010 Antwoord
________ ________
Question n° 4-7187 du 12 mars 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7187 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Des médecins m'ont récemment contacté au sujet du remboursement du transport des malades. Selon les intéressés, le transport au départ ou à destination de l'hôpital est remboursé par la mutuelle. En revanche, le transport d'un cabinet privé ou vers celui-ci ne l'est pas. Cette situation me semble absurde.

J'aimerais donc poser les questions suivantes :

1. L'information qui m'a été transmise est-elle correcte ?

2. Quelles solutions la ministre va-t-elle appliquer afin d'éliminer cette absurdité ?

 

Onlangs werd ik gecontacteerd door artsen in verband met de terugbetaling van het ziekenvervoer. Volgens de betrokkenen wordt het vervoer van en naar ziekenhuizen door het ziekenfonds terugbetaald. Dat geldt echter niet voor vervoer van en naar de privé-praktijk van een arts. Naar mijn gevoel betreft het hier een ongerijmdheid.

Daarom wil ik de volgende vragen stellen:

1. Klopt de informatie die mij werd toegespeeld?

2. Welke oplossingen zal de minister aanreiken om deze ongerijmdheid weg te werken?

 
Réponse reçue le 6 mai 2010 : Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

En réponse à votre question, je peux vous informer que l’assurance obligatoire soins de santé accorde actuellement, dans un nombre bien déterminé de cas, une intervention dans les frais de transport des bénéficiaires. Il s’agit entre autres, des frais de transport des patients atteints d’un cancer qui doivent suivre un traitement chimiothérapique ou un traitement par radiations en ambulatoire, des patients dialysés et des patients qui suivent un traitement de revalidation. Dans toutes ces situations, il est prévu une intervention dans les frais de transport entre le domicile du bénéficiaire et le centre spécialisé où il est en traitement. Il s’agit à chaque fois de patients atteints d’une affection grave qui doivent effectuer de nombreux déplacements pour leur traitement.

Je suis consciente que les frais de transport peuvent également constituer pour d’autres patients un poste important de dépenses. C’est pour cette raison qu’il est prévu dans le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, que les interventions actuelles dans les frais de transport soient étendues progressivement à d’autres maladies chroniques. Il a été demandé au Comité consultatif en matière de dispensation de soins pour des maladies chroniques et pour des pathologies spécifiques de formuler des propositions.

Une première proposition est de prévoir une intervention pour les frais de transport des enfants de moins de 18 ans.

La proposition comprend deux volets :

  • une intervention dans les frais de déplacement des enfants qui sont traités dans un centre de revalidation spécifique (centres pour des pathologies lourdes et chroniques) ;

  • une intervention dans les frais de déplacement des enfants qui souffrent d’une maladie rare et à qui un médicament orphelin doit être régulièrement administré en hôpital.

Pour s’assurer que le traitement se déroule dans des conditions optimales pour le patient, il est généralement exigé que le traitement ait lieu en hôpital ou dans un centre spécialisé qui répond à des normes déterminées en matière d’infrastructure et de personnel. S’il apparaissait que les traitements concernés peuvent se dérouler dans les mêmes conditions dans le privé, je suis bien entendu prête à examiner la possibilité et les conditions nécessaires pour un élargissement des interventions pour les déplacements vers le privé.

Je vous remercierais de m’indiquer de quelles situations il s’agit précisément.

In antwoord op uw vraag kan ik u meedelen dat de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging momenteel in een aantal welbepaalde gevallen een tegemoetkoming toekent in de vervoerskosten van de rechthebbenden. Het betreft onder meer de vervoerskosten van kankerpatiënten die ambulant een chemotherapeutische behandeling of een behandeling met stralingen moeten krijgen, dialysepatiënten en patiënten die een revalidatiebehandeling volgen. In al deze situaties wordt een tegemoetkoming voorzien in de vervoerskosten tussen de verblijfplaats van de rechthebbende en het gespecialiseerde centrum waar hij in behandeling is. Het gaat telkens om patiënten met een ernstige aandoening die voor hun behandeling talrijke verplaatsingen moeten maken.

Ik ben me ervan bewust dat vervoerskosten ook voor andere patiënten een belangrijke uitgavenpost kunnen vormen. In het plan voor de verbetering van de levenskwaliteit van personen met chronische ziekten is om die reden voorzien dat de bestaande tegemoetkomingen in de vervoerskosten geleidelijk uitgebreid worden tot andere chronische ziekten. Aan het Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen werd gevraagd voorstellen te doen.

Een eerste voorstel bestaat erin een tegemoetkoming te voorzien voor de vervoerskosten van kinderen jonger dan 18 jaar.

Het voorstel omvat twee luiken:

  • een tussenkomst in de verplaatsingskosten van de kinderen die behandeld worden in een specifiek revalidatiecentrum (centra voor zware en chronische pathologie);

  • een tussenkomst in de verplaatsingskosten van kinderen die aan een zeldzame ziekte lijden en aan wie geregeld een weesgeneesmiddel moet worden toegediend in een ziekenhuis.

Om te verzekeren dat de behandeling onder de voor de patiënt optimale voorwaarden gebeurt, wordt in het algemeen vereist dat de behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of in een gespecialiseerd centrum dat voldoet aan bepaalde normen inzake infrastructuur en personeel. Indien zou blijken dat de betrokken behandelingen onder dezelfde voorwaarden in een privé-praktijk kunnen gebeuren, ben ik uiteraard bereid de mogelijkheid en de noodzakelijke voorwaarden voor een uitbreiding van de tegemoetkomingen tot verplaatsingen naar een privé-praktijk te onderzoeken.

Ik zou u dank weten mocht u mij kunnen meedelen over welke situaties het precies gaat.