SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
5 mars 2010 5 maart 2010
________________
Question écrite n° 4-7112 Schriftelijke vraag nr. 4-7112

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

van Pol Van Den Driessche (CD&V)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Vols de vélos - Prévention - Machines à graver - Financement Diefstallen van fietsen - Preventie - Graveermachines - Financiering 
________________
véhicule à deux roues
vol
tweewielig voertuig
diefstal
________ ________
5/3/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
5/3/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-7112 du 5 mars 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-7112 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

J'avais posé le 11 janvier 2010 la question écrite n° 4-6470 relative au soutien financier pour l'achat de machines à graver par les villes et les communes. Dans sa réponse, la ministre avait fait observer que, depuis les années nonante, le Service public fédéral (SPF) Intérieur proposait de nombreux incitants aux entités locales en vue de la prévention des vols.

J'aimerais recevoir les précisions suivantes :

1. Que puis-je entendre par incitants proposés par le SPF Intérieur ? S'agit-il entre autres d'un soutien financier pour l'achat de machines à graver ?

2. La ministre envisage-t-elle un soutien financier pour un tel achat ?

3. Existe-t-il un plan coordonné de sécurité et de prévention sur lequel puissent se baser les villes et les communes ?

 

Op 11 januari 2010 stelde ik de schriftelijke vraag nr. 4-6470 in verband met de financiële ondersteuning voor de aankoop van graveermachines door steden en gemeenten. De geachte minister merkte in haar antwoord op dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken in het kader van diefstalpreventie reeds sinds de jaren negentig tal van impulsen geeft aan de lokale entiteiten.

Graag had ik de volgende verduidelijkingen gevraagd:

1. Wat kan ik verstaan onder impulsen die door de FOD Binnenlandse Zaken worden georganiseerd? Betreft het hier ook een financiële ondersteuning voor de aankoop van de graveermachines?

2. Overweegt de geachte minister financiële ondersteuning voor zulke aankoop?

3. Bestaat er een overkoepelend veiligheids- en preventieplan waarop steden en gemeenten zich kunnen baseren?