SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5933 Schriftelijke vraag nr. 4-5933

de Myriam Vanlerberghe (sp.a)

van Myriam Vanlerberghe (sp.a)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Inspecteur de police - Procédure de sélection - Examens médicaux - Conditions sévères Politie-inspecteur - Selectieprocedure - Medische proeven - Strenge voorwaarden 
________________
police
recrutement
examen médical
égalité de traitement
politie
aanwerving
medisch onderzoek
gelijke behandeling
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2917 Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2917
________ ________
Question n° 4-5933 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5933 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pour être admis à l'école de police, les candidats fonctionnaires de police doivent subir plusieurs épreuves. L'une d'entre elles est une épreuve de sélection physico-médicale.

Par diverses sources, j'ai appris que les critères de sélection médicale seraient très sévères et appliqués de manière exagérément rigides. On refuserait des personnes pour des affections médicales qui ne se manifestent en réalité que très rarement, là où une pareille épreuve devrait viser à constater les capacités physiques et les qualités des candidats à remplir la fonction postulée.

En attendant plusieurs plaintes ont été transmises au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui essaie d'entamer des discussions à ce sujet avec la police fédérale.

J'aimerais savoir si ces faits sont vérifiés et ce qu'en pense le ministre.

 

Om toegelaten te worden tot de politieschool moeten kandidaat-politieambtenaren diverse selectieproeven ondergaan. Een daarvan is een fysiek-medische selectieproef.

Uit diverse bronnen vernam ik dat bij deze medische selectie strenge voorwaarden gelden, die ook op een veel te rigide wijze toegepast zouden worden. Zo zou er als het ware op "medische ongemakken", die zich in de werkelijkheid nauwelijks manifesteren, afgevinkt (geweigerd) worden, daar waar een dergelijke proef toch eerder gericht zou moeten zijn op het vaststellen van de fysieke capaciteiten en kwaliteiten van de kandidaten om de geambieerde functie te vervullen.

Inmiddels zijn ten ander diverse klachten hieromtrent overgemaakt aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, dat terzake gesprekken poogt aan te knopen met de federale politie.

Graag vernam ik van de geachte minister of deze feiten kloppen en wat zijn mening daaromtrent is.