SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
7 novembre 2007 7 november 2007
________________
Question écrite n° 4-58 Schriftelijke vraag nr. 4-58

de Patrik Vankrunkelsven (Open Vld)

van Patrik Vankrunkelsven (Open Vld)

au ministre de la Mobilité

aan de minister van Mobiliteit
________________
Infractions routières commises par des ressortissants étrangers – Procès-verbaux (Conventions portant sur l'échange de données concernant les numéros d'immatriculation) Verkeersovertreding door buitenlanders – Processen-verbaal (Verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens - Statistische gegevens) 
________________
immatriculation de véhicule
échange d'information
ressortissant de l'UE
ressortissant étranger
statistique officielle
police
police locale
circulation routière
infraction au code de la route
accord bilatéral
amende
registratie van een voertuig
uitwisseling van informatie
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
officiële statistiek
politie
gemeentepolitie
wegverkeer
overtreding van het verkeersreglement
bilaterale overeenkomst
geldboete
________ ________
7/11/2007Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007)
20/12/2007Dossier gesloten
7/11/2007Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007)
20/12/2007Dossier gesloten
________ ________
Requalification de : demande d'explications 4-8
Réintroduite comme : question écrite 4-147
Requalification de : demande d'explications 4-8
Réintroduite comme : question écrite 4-147
________ ________
Question n° 4-58 du 7 novembre 2007 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-58 d.d. 7 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tous les ans sur nos routes, des procès-verbaux sont établis à l’encontre de ressortissants étrangers qui ne respectent pas notre code de la route. Si le conducteur peut être identifié, l’amende est perçue immédiatement. Ainsi, le contrevenant étranger ne peut échapper au paiement de l’amende infligée pour l’infraction.

Il en va autrement lorsqu’un procès-verbal doit être établi et que l’on n’a pas pu interpeller le conducteur. Dans ce cas, la proposition de transaction doit être transmise au ressortissant étranger qui a commis l’infraction.

Nous avons signé, avec divers pays, des conventions sur l’échange de données concernant les numéros d’immatriculation. Si j’ai bien compris, ces conventions varient de l’échange de données au droit de perception.

1. Avec quels pays la Belgique a-t-elle signé des conventions portant sur l’échange de données concernant les numéros d’immatriculation et dans quels pays la Belgique peut-elle réclamer une amende à un contrevenant étranger (par exemple, par le biais d’un huissier de justice) ?

2. Combien d’infractions, et pour quel montant total, ont-elles été commises chaque année sur nos routes par des ressortissants de ces pays depuis la conclusion de la convention jusqu’à ce jour ?

3. Combien d’infractions ont-elles été commises chaque année pour chaque pays de l’Union européenne avec lequel aucune convention n’a été conclue ? Pour quel montant total annuel ?

 

Op onze Belgische wegen worden jaarlijks processen-verbaal opgemaakt van buitenlanders die onze wegcode niet respecteren. Indien de bestuurder kan geïdentificeerd worden, wordt de boete onmiddellijk geïnd. Zo kan de buitenlandse overtreder niet ontsnappen aan het betalen van zijn boete voor de overtreding.

Anders is het wanneer er een proces-verbaal dient opgesteld te worden waarbij men de bestuurder niet staande kon houden. In dit geval moet het voorstel tot minnelijke schikking overgemaakt worden aan de buitenlander die de inbreuk beging.

Met verschillende landen hebben we ondertussen verdragen over het uitwisselen van kentekens. Naar ik begrepen heb, verschillen de verdragen van een uitwisseling van gegevens tot recht van inning.

1. Met welke landen heeft België ondertussen verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens en in welke landen kan België bij een buitenlandse overtreder de boete (bijvoorbeeld. via een deurwaarder) gaan vorderen?

2. Hoeveel overtredingen, en voor welk totaalbedrag, werden jaarlijks op onze wegen begaan door inwoners van deze landen sinds de totstandkoming van het verdrag tot heden?

3. Hoeveel overtredingen werden er sinds 2000 jaarlijks begaan per land van de Europese Unie waarmee geen verdrag is afgesloten? Voor welk totaalbedrag was dit jaarlijks?