SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
30 septembre 2009 30 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4630 Schriftelijke vraag nr. 4-4630

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

van Pol Van Den Driessche (CD&V)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________________
Problème du vieillissement - Coûts - Contenu du Fonds de vieillissement Vergrijzingsproblematiek - Kosten - Inhoud van het zilverfonds 
________________
vieillissement de la population
Fonds de vieillissement
vergrijzing van de bevolking
Zilverfonds
________ ________
30/9/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 )
13/10/2009 Antwoord
30/9/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 )
13/10/2009 Antwoord
________ ________
Question n° 4-4630 du 30 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4630 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En 2001, on a adopté, comme vous le savez, la loi portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement. Cette loi prévoit la création d'une réserve démographique qui doit couvrir les coûts croissants du vieillissement entre 2010 et 2030.

On ne peut faire appel aux réserves du Fonds de vieillissement qu'à partir de 2010 et cela à condition que le taux d'endettement de l'État belge soit inférieur à soixante pour cent du produit intérieur brut.

Mais même si le taux d'endettement passe sous ce seuil, la question reste posée de savoir si le Fonds de vieillissement aura été suffisamment alimenté pour couvrir les coûts du vieillissement. Depuis la création du fonds, les objectifs des entités 1 et 2 ont à peine été atteints. Il est aujourd'hui évident qu'en 2011, il manquera 50 milliards d'euros par rapport à ce qui sera nécessaire.

C'est la raison pour laquelle je pose la question suivante :

Quel est actuellement le contenu du Fonds de vieillissement ?

 

In 2001 werd - zoals u weet - de wet van 5 september ‘tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een zilverfonds’ goedgekeurd. In de schoot van die wet werd een democratische reserve opgericht die de stijgende kosten van de vergrijzing tussen 2010 en 2030 moet dekken.

Men kan ten vroegste vanaf 2010 aanspraak maken op de middelen van het Zilverfonds en dit op voorwaarde dat de schuldgraad van de Belgische overheid minder dan 60 provent van het Bruto binnenlands product bedraagt.

Maar zelfs als de schuldgraad de vooropgestelde grens heeft bereikt, blijft het nog maar de vraag of het Zilverfonds voldoende werd gefinancierd om de kosten van de vergrijzing te dekken. Sinds het ontstaan van het Zilverfonds werden de targets van entiteit 1 en entiteit 2 nauwelijks gehaald. Nu al is duidelijk dat er tegen 2011, 50 miljard euro minder opzij zal gezet zijn dan nodig.

Daarom wil ik de volgende vraag stellen:

Wat is momenteel de inhoud van het zilverfonds?

 
Réponse reçue le 13 octobre 2009 : Antwoord ontvangen op 13 oktober 2009 :

J’ai l’honneur de communiquer à l’honorable membre qu’au 30 septembre 2009 les réserves du Fonds de vieillissement s’élevaient à 16 717,4 millions d’euros.

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat op 30 september 2009 de reserves van het Zilverfonds 16 717,4 miljoen euro bedroegen.