SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
30 septembre 2009 30 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4617 Schriftelijke vraag nr. 4-4617

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Service social collectif de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (SSC-ONSSAPL) - Affiliation-désaffiliation des administrations publiques flamandes Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen 
________________
Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
________ ________
30/9/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
30/9/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4618
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4619
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4618
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4619
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5294
________ ________
Question n° 4-4617 du 30 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4617 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À l'initiative, entre autres, de l'Union des Villes et Communes flamandes (VVSG) a été créée, en Flandre, une asbl afin de prendre en charge le Service social collectif des administrations locales en Flandre, et cela en remplacement du service confié jusqu'à présent à l'ONSSAPL à cet égard. Cette asbl a, à cet effet, adressé un courrier à l'ensemble des administrations locales de la Région flamande afin de signaler qu'à partir du 1er janvier 2010, elle reprendrait les services existants du SSC-ONSSAPL et invite les administrations concernées à se prononcer avant le 30 septembre 2009 quant à leur désaffiliation du SSC-ONSSAPL et à leur adhésion au SSC de cette asbl.

1. Combien d'administrations locales flamandes se sont-elles désaffiliées du SSC-ONSSAPL ? Combien d'administrations locales, ventilées par région, recourent-elles encore à l'heure actuelle au SSC-ONSSAPL (en d'autres termes, n'ont pas renoncé à leur affiliation à partir du 1er janvier 2010) ?

2. Quelles administrations locales flamandes recourront-elles toujours au SSC-ONSSAPL après le 1er janvier 2010 ?

3. Quelles conséquences cette désaffiliation, que l'on peut imaginer massive, des administrations locales flamandes a-t-elle pour le SSC-ONSSAPL, notamment sur le plan de l'effectif ?

 

Onder impuls van onder meer de Vlaamse vereniging voor steden en Gemeenten (VVSG) werd in Vlaanderen een vzw opgericht die zich tot doel stelt in te staan voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor de plaatselijke besturen in Vlaanderen, en dit ter vervanging van de dienstverlening die in dat verband tot op heden door het RSZPPO werd verleend. Deze vzw heeft daartoe een schrijven gericht aan alle lokale besturen van het Vlaams Gewest om hen erop te wijzen dat zij vanaf 1 januari 2010 de bestaande diensten van de GSD-RSZPPO overneemt en verzocht de betreffende besturen zich voor 30 september 2009 uit te spreken over de opzegging van hun lidmaatschap bij de GSD-RSZPPO en hun toetreding tot de GSD van deze vzw.

1. Kan u mij meedelen hoeveel plaatselijke besturen uit Vlaanderen hun lidmaatschap voor de GSD-RSZPPO hebben opgezegd? Hoeveel plaatselijke besturen, opgesplitst per gewest, doen momenteel nog een beroep op het GSD-RSZPPO (hebben met andere woorden hun lidmaatschap niet stopgezet met ingang van 1 januari 2010)?

2. Kan u mij meedelen welke plaatselijke besturen uit Vlaanderen nog steeds een beroep zullen doen op de GSD-RSZPPO na 1 januari 2010?

3. Welke gevolgen heeft de naar mag worden aangenomen massale opzegging van het lidmaatschap van de Vlaamse lokale besturen voor het GSD-RSZPPO, onder andere wat de personeelsbezetting betreft?