SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
23 juin 2009 23 juni 2009
________________
Question écrite n° 4-3678 Schriftelijke vraag nr. 4-3678

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

van Pol Van Den Driessche (CD&V)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________________
Amendes - Recouvrement efficace - Recouvrement régional Boetes - Efficiënte inning - Gewestelijke inning 
________________
amende
paiement
sécurité routière
infraction au code de la route
statistique officielle
répartition géographique
geldboete
betaling
verkeersveiligheid
overtreding van het verkeersreglement
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
23/6/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009 )
24/7/2009 Antwoord
23/6/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009 )
24/7/2009 Antwoord
________ ________
Question n° 4-3678 du 23 juin 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3678 d.d. 23 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Me référant à ma question écrite n° 4-3454 et à la réponse que j’ai reçue, j’aimerais demander des éclaircissements en matière de recouvrement d’amendes.

D’une part, les amendes infligées par un juge pénal sont recouvrées localement, d’autre part les transactions et les perceptions immédiates sont encore recouvrées par les services du ministre et versées aux différentes régions qui les répartissent ensuite dans les zones de police.

Il me semble quand même plus simple de recouvrer les amendes, les transactions et les perceptions immédiates là où elles ont été infligées. Cela augmentera non seulement l’efficacité des recouvrements, mais cela donnera également une image plus précise des flux d’argent qui proviennent du recouvrement de diverses amendes ou sanctions pécuniaires. Puis-je demander au ministre de bien vouloir examiner cela ?

Dans ce cadre, j’aimerais également poser les questions suivantes :

Pour quel montant des amendes, des transactions et des perceptions immédiates ont-elles été infligées pour l’année 2008, en Flandre, en Région wallonne et en Région bruxelloise? Quel montant provenant de ces amendes les Régions ont-elles reçu respectivement ?

 

Aansluitend op mijn schriftelijke vraag met nr. 4-3454 – en het antwoord dat ik ontving – wil ik verdere verduidelijking vragen inzake de inning van boetes.

Enerzijds worden de boetes opgelegd door een strafrechter lokaal geïnd, anderzijds worden de minnelijke schikkingen en onmiddellijke inningen nog door de diensten van de geachte minister geïnd en doorgestort naar de verschillende gewesten, die ze dan verdelen naar de politiezones.

Het lijkt mij toch eenvoudiger om de boetes, minnelijke schikkingen en onmiddellijke inningen te innen daar waar ze begaan werden. Niet alleen zal dit de efficiëntie van de inningen verhogen, het zal ook een duidelijker beeld geven van de geldstromen die voortvloeien uit de inning van allerhande boetes of pecuniaire sancties. Mag ik hem vragen dit te willen onderzoeken?

In het kader hiervan had ik graag ook volgende gegevens bekomen:

Voor welk bedrag werden er in het jaar 2008 boetes, minnelijke schikkingen en onmiddellijke inningen opgelegd in Vlaanderen, het Waals Gewest en het Brussels Gewest? En hoeveel ontvingen de gewesten respectievelijk van die boetes?

 
Réponse reçue le 24 juillet 2009 : Antwoord ontvangen op 24 juli 2009 :
Texte pas encore disponible. Tekst nog niet beschikbaar.