SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
10 juin 2009 10 juni 2009
________________
Question écrite n° 4-3553 Schriftelijke vraag nr. 4-3553

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

van Pol Van Den Driessche (CD&V)

à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
________________
Pensions - Virements - Emploi des langues dans les communications Pensioenen - Overschrijvingen - Taalgebruik in de communicaties 
________________
régime de retraite
Office national des pensions
virement
emploi des langues
pensioenregeling
Rijksdienst voor Pensioenen
overschrijving
taalgebruik
________ ________
10/6/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
10/6/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5559 Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5559
________ ________
Question n° 4-3553 du 10 juin 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3553 d.d. 10 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

J'ai reçu des informations et des documents prouvant que les virements des pensions des indépendants mentionnent uniquement l'expéditeur en français : « ONP, place Bara 3, Saint-Gilles ».

Puis-je demander à la ministre d'examiner ce problème et – en application des lois linguistiques – de mentionner l'adresse en néerlandais pour les pensionnés néerlandophones?

 

Ik kreeg informatie en bewijsstukken dat op de overschrijvingen van de pensioenen voor zelfstandigen de afzender enkel in het Frans wordt vermeld: “ ONP, place Bara 3, 1060 Saint-Gilles “.

Mag ik de geachte minister vragen dit te onderzoeken en – in toepassing van de taalwetten – bij de Nederlandstalige gepensioneerden het adres in het Nederlands te vermelden?