SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
20 mai 2009 20 mei 2009
________________
Question écrite n° 4-3506 Schriftelijke vraag nr. 4-3506

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Prisons - Nombre de détenus - Nombre d'employés pénitentiaires - Rapport Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding 
________________
établissement pénitentiaire
détenu
personnel pénitentiaire
statistique officielle
répartition géographique
strafgevangenis
gedetineerde
gevangenispersoneel
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
20/5/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
20/5/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5641 Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5641
________ ________
Question n° 4-3506 du 20 mai 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3506 d.d. 20 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Est-il possible de me communiquer, pour chaque établissement pénitentiaire et par Région, les informations suivantes:

1.le nombre maximal de places prévues pour les détenus;

2.l'occupation effective de ces places (situation actuelle);

3.le cadre théorique des membres du personnel; j'aimerais obtenir une ventilation d'une part pour les employés pénitentiaires et d'autre part pour l'ensemble du personnel;

4.le nombre effectif des membres du personnel (selon la répartition mentionnée à la question 3), exprimé tant en chiffres absolus que proportionnellement au cadre effectif (taux de remplissage);

5.le rapport entre le nombre effectif d'employés pénitentiaires et le nombre effectif des détenus (situation actuelle)?

 

Kan mij voor elke penitentiaire instelling afzonderlijk en vervolgens getotaliseerd per gewest, het volgende worden meegedeeld:

1.het maximaal voorziene aantal plaatsen voor gevangenen;

2.de effectieve bezetting wat het aantal gevangenen betreft (actuele stand van zaken);

3.het theoretisch kader wat het aantal personeelsleden betreft, opgesplitst voor wat enerzijds de penitentiaire beambten zelf betreft en anderzijds het overige personeel;

4.de effectieve bemanning wat het aantal personeelsleden betreft (volgens de opdeling zoals vermeld in vraag 3), zowel in absolute cijfers als in verhouding tot het effectieve kader (bezettingsgraad);

5.de verhouding tussen het effectieve aantal penitentiaire beambten en het effectieve aantal gevangenen (actuele stand van zaken)?