SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
29 avril 2009 29 april 2009
________________
Question écrite n° 4-3415 Schriftelijke vraag nr. 4-3415

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________________
Belgacom - Infraction à la loi sur l'emploi des langues - Écrans tactiles - Mesures Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Aanraakschermen - Maatregelen 
________________
Proximus
emploi des langues
entreprise publique
infraction administrative
Proximus
taalgebruik
overheidsbedrijf
administratieve overtreding
________ ________
29/4/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
29/4/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5773 Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5773
________ ________
Question n° 4-3415 du 29 avril 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3415 d.d. 29 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La réponse à ma question écrite n° 4-3233 portant sur l'emploi des langues par Belgacom dans ses téléboutiques mentionne que cette dernière a placé dans tous ses points de vente, hormis celui de Hal, des écrans tactiles auxquels le client a accès tant en français qu'en néerlandais. Cette pratique est clairement contraire à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, comme l'indiquent plusieurs avis de la Commission permanente de contrôle linguistique.

Quelles mesures le ministre a-t-il déjà prises ou envisage-t-il encore de prendre pour obliger Belgacom à appliquer correctement les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (LCEL) ?

Je rappelle à cet égard que les LCEL sont d'ordre public.

 

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3233 over het taalgebruik door Belgacom in teleboetieks kunnen wij vernemen dat Belgacom, met uitzondering van Halle, in al zijn verkooppunten aanraakschermen heeft geplaatst, waar de klant zowel in het Frans als in het Nederlands terecht kan. Dit is duidelijk in strijd met de taalwet in bestuurszaken, zoals uit meerdere adviezen van de Vaste Commissie voor taaltoezicht blijkt.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen of overweegt hij nog te nemen om Belgacom ertoe te dwingen in dit verband de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT) correcte toe te passen?

Ik herinner er in dit verband aan dat de SWT een wet van openbare orde is.