SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
9 avril 2009 9 april 2009
________________
Question écrite n° 4-3328 Schriftelijke vraag nr. 4-3328

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Jugement de suspects étrangers - Exécution de la peine dans le pays d'origine Berechting van buitenlandse verdachten - Uitvoering van de straf in het land van oorsprong 
________________
transfèrement de détenus
ressortissant étranger
extradition
mandat d'arrêt européen
exécution de la peine
overbrenging van gedetineerden
buitenlandse staatsburger
uitlevering
Europees arrestatiebevel
voltrekking van de straf
________ ________
9/4/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009)
20/5/2009Antwoord
9/4/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009)
20/5/2009Antwoord
________ ________
Question n° 4-3328 du 9 avril 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3328 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La Belgique obtient parfois l'extradition de suspects afin de pouvoir les juger ici.

La Pologne fixe souvent comme condition à une telle extradition que la peine soit finalement purgée en Pologne, une fois le jugement rendu en Belgique.

Le dossier d'Adam G. et du meurtre de Joe Van Holsbeeck en constitue un exemple.

Il arrive parfois que nos tribunaux acceptent que la peine infligée soit malgré tout purgée dans notre pays et que l'on décide donc d'ignorer les conditions d'un mandat d'arrêt européen.

D'où mes questions.

1) Dans combien de dossiers des suspects ont-ils été extradés vers notre pays à la condition que l'intéressé soit obligé de purger sa peine dans son pays d'origine ?

2) Cette condition est-elle une clause standard ou n'est-elle exigée exceptionnellement par le pays procédant à l'extradition ?

3) Sur la base de quelle législation nos cours et tribunaux peuvent-ils déroger aux conditions des mandats d'arrêt européens et internationaux ?

4) Combien de détenus se trouvent-ils actuellement dans nos prisons alors que sur la base de leur extradition, ils devraient purger leur peine dans leur pays d'origine ? Je souhaite une ventilation par pays.

 

België krijgt soms de uitlevering van verdachten om hen hier te kunnen berechten.

Zo stelt Polen dikwijls als voorwaarden voor zo'n uitlevering dat de straf uiteindelijk moet uitgezeten worden in Polen na berechting in ons land.

Een voorbeeld hiervan vindt u in het dossier Adam G. en de moord op Joe Van Holsbeeck.

Soms wordt er echter door onze rechtbanken toestemming gegeven om desondanks toch de opgelopen straf in ons land uit te zitten en wordt er dus beslist om voorwaarden van Europese aanhoudingsbevelen te negeren.

Daarom deze vragen :

1) In hoeveel dossiers werden verdachten aan ons land uitgeleverd met als voorwaarde dat de betrokkene zijn straf moet uitzitten in het land van herkomst ?

2) Kan u mij meedelen of deze voorwaarde een standaardclausule is, of is het eerder uitzonderlijk dat dit geëist wordt door de uitleverende staat ?

3) Op basis van welke wetgeving kunnen onze rechtbanken en hoven afwijken van de voorwaarden van Europese en internationale aanhoudingsbevelen ?

4) Hoeveel gevangenen zitten er momenteel in onze gevangenissen die eigenlijk op basis van hun uitlevering hun straf zouden moeten uitzitten in het land van herkomst ? Graag daarbij een opsplitsing per land.

 
Réponse reçue le 20 mai 2009 : Antwoord ontvangen op 20 mei 2009 :
  1. Il n’est pas possible de répondre avec précision à cette question. Conformément à l’esprit de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, la Belgique a en effet opté pour un système décentralisé de traitement des demandes dans le cadre de mandats d’arrêt européens. Le Service public fédéral (SPF) Justice ne dispose dès lors pas de données directes concernant l’application du nouveau système.

  2. La loi et la décision-cadre relatives au mandat d'arrêt européen prévoient une condition de retour facultative dont la remise peut être assortie.

  3. Ce n’est pas possible. La loi met en oeuvre la décision-cadre et ne peut donc y déroger.

  4. Je renvoie à ce sujet à la réponse formulée au point 1.

  1. Deze vraag kan niet nauwkeurig worden beantwoord. Overeenkomstig de geest van het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel heeft België immers gekozen voor een gedecentraliseerd systeem voor de behandeling van de verzoeken met betrekking tot Europese aanhoudingsbevelen. De Federale Overheidsdienst Justitie beschikt dan ook niet over directe gegevens over de toepassing van het nieuwe stelsel.

  2. De Wet en het kaderbesluit inzake het Europees aanhoudingsbevel voorzien in een facultatieve terugkeervoorwaarde die aan de overlevering kan worden gekoppeld.

  3. Dit is niet mogelijk. De wet implementeert het kaderbesluit en kan dus niet kan afwijken van het kaderbesluit.

  4. Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 1.