SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
12 janvier 2009 12 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2496 Schriftelijke vraag nr. 4-2496

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Anvers - Établissement pour internés - Nouvelle construction - État d’avancement Antwerpen - Instelling voor geïnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken 
________________
établissement psychiatrique
internement psychiatrique
Régie des Bâtiments
psychiatrische inrichting
opname in psychiatrische kliniek
Regie der Gebouwen
________ ________
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-661
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5575
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-661
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5575
________ ________
Question n° 4-2496 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2496 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le gouvernement a décidé de construire un établissement pour internés à Anvers. Selon les dernières données, on aurait choisi un terrain en friche situé à la droite de l’ancienne école supérieure de navigation sur la Linkeroever.

Quel est l’état d’avancement du dossier relatif au nouvel établissement à Anvers ?

Une décision a-t-elle déjà été prise concernant l’emplacement ?

La Régie des bâtiments a-t-elle déjà obtenu l’accord du propriétaire de ce terrain ?

Un calendrier a-t-il déjà été fixé concernant la construction de cet établissement ? À l’origine, il était prévu qu’il devrait être achevé en 2009.

 

De regering besliste om in Antwerpen een instelling te bouwen voor geïnterneerden. Volgens de laatste gegevens zou het oog gevallen zijn op een braakliggend terrein rechts naast de vroegere Hoge Zeevaartschool op de Linkeroever.

Hoever staat het dossier rond de nieuwe instelling in Antwerpen?

Werd er reeds een beslissing genomen over de locatie?

Heeft de Regie der Gebouwen al een akkoord met de eigenaar van deze grond gekregen?

Is er al een planning opgesteld betreffende de bouw van deze instelling? Oorspronkelijk ging die er al in 2009 staan.