SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
28 octobre 2008 28 oktober 2008
________________
Question écrite n° 4-1906 Schriftelijke vraag nr. 4-1906

de Karim Van Overmeire (Vlaams Belang)

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang)

au ministre des Affaires étrangères

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________________
Frontex - Sécurité des frontières extérieures - Soutien de la Belgique Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van België 
________________
migration illégale
asile politique
contrôle à la frontière
frontière extérieure de l'UE
Frontex
demandeur d'asile
illegale migratie
politiek asiel
grenscontrole
buitengrens van de EU
Frontex
asielzoeker
________ ________
28/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
27/11/2008Antwoord
28/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
27/11/2008Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1907
________ ________
Question n° 4-1906 du 28 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1906 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L’Agence européenne Frontex a été créée en tant qu’organe spécialisé et indépendant chargé de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres afin de renforcer les frontières extérieures. L’agence a été créée fin 2004 et est opérationnelle depuis le 3 octobre 2005. L’agence a depuis lors, selon ses propres dires, contribué à la diminution du nombre de migrants illégaux découverts et à l’amélioration de la situation aux frontières maritimes. Les activités de l’agence ont dès lors montré leur efficacité : Frontex semble de plus en plus performante dans la découverte de courants de migration illégaux et de plus en plus précise dans la lutte contre ces courants. En 2006 et 2007, plus de 53 000 migrants illégaux ont été appréhendés et se sont vu refuser l’accès aux États membres.

L’agence doit cependant rester vigilante. Alors qu’en 2006, tous les États membres et pays associés à Schengen ont constaté une tendance à la baisse de la migration illégale à leurs frontières extérieures, la situation générale était confuse en 2007. Dans des pays comme la France, la Grèce, la Lituanie et la République tchèque, on aurait constaté une augmentation.

Dans un avis du 16 septembre 2008, la commission parlementaire européenne Libertés civiles, Justice et Intérieur indiquait également que l’Agence européenne Frontex devait jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion intégrée des frontières extérieures. La commission propose dès lors d’augmenter considérablement les dépenses de fonctionnement pour l’année budgétaire 2009, de sorte que Frontex puisse continuer à exercer ses missions permanentes. La commission rappelle toutefois aussi les États membres à l’ordre et exige qu’ils s’impliquent davantage dans les activités de Frontex, de sorte que l’agence puisse continuer à réaliser ses objectifs. Cette participation peut aller de l’envoi d’experts jusqu’à la mise à disposition d’équipements tels que des navires ou des avions.

Comment notre pays juge-t-il l’impact de Frontex sur la migration illégale ?

À combien d’opérations notre pays a-t-il participé l’année dernière ? En quoi cette participation a-t-elle consisté ?

À combien de demandes (opérationnelles ou matérielles) de Frontex notre pays a-t-il répondu négativement l’année dernière ?

Notre pays a-t-il contribué d’une quelconque façon aux équipements techniques disponibles (CRATE) de Frontex ? Dans l’affirmative, en quoi cette aide matérielle a-t-elle consisté ?

Comment notre pays juge-t-il son implication dans les activités de Frontex ? A-t-il l’intention de renforcer ses activités, comme demandé par la commission ?

 

Het Europees Agentschap Frontex is opgericht als een gespecialiseerd en onafhankelijk orgaan om de operationele samenwerking tussen Lidstaten te coördineren ten einde de veiligheid van de buitengrenzen te versterken. Het Agentschap werd opgericht eind 2004 en is sinds 3 oktober 2005 operationeel. Het Agentschap heeft er sindsdien naar eigen zeggen toe bijgedragen dat het aantal ontdekte illegale migranten is afgenomen en de situatie aan de zeegrenzen is verbeterd. De activiteiten van het Agentschap hebben dan ook hun succes aangetoond : Frontex lijkt steeds succesvoller te zijn in het opsporen van illegale migratiestromen en lijkt steeds nauwkeuriger tegen dergelijke stromen op te treden. Voor de jaren 2006 en 2007 samen kwam men meer dan 53 000 illegale migranten op het spoor en werd hen de toegang tot de Lidstaten ontzegd.

Toch moet het Agentschap waakzaam blijven. Terwijl in 2006 nog alle Lidstaten en met Schengen geassocieerde landen een dalende trend in de illegale migratie aan hun buitengrenzen vaststelden, was het algemene beeld in 2007 niet zo duidelijk. In landen als Frankrijk, Griekenland, Litouwen en de Tjechische republiek zou een toename zijn vastgesteld.

In een advies van 16 september 2008 wijst de Europese parlementaire commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken er dan ook op “ dat het Europees Agentschap Frontex een belangrijkere en steeds grotere rol moet spelen bij het geïntegreerde beheer van de buitengrenzen ”. De commissie stelt daarom voor om de operationele uitgaven voor het begrotingsjaar 2009 aanzienlijk te verhogen zodat Frontex in staat zou zijn permanente missies te blijven ondersteunen. De commissie roept echter ook de Lidstaten tot de orde en eist van hen meer betrokkenheid bij de activiteiten van Frontex, zodat het Agentschap haar doelstelling kan blijven verwezenlijken. Deze participatie kan variëren van het afvaardigen van experts tot het ter beschikking stellen van uitrusting, zoals boten of vliegtuigen.

Hoe beoordeelt ons land de impact van Frontex op illegale migratie ?

Aan hoeveel operaties heeft ons land afgelopen jaar deelgenomen ? Uit wat bestonden deze deelnames ?

Op hoeveel (operationele of materiële) verzoeken van Frontex antwoordde ons land afgelopen jaar negatief ?

Heeft ons land enige bijdrage geleverd in de beschikbare technische uitrusting (CRATE) van Frontex ? Zo ja, uit wat bestond dit materiaal ?

Hoe beoordeelt ons land haar betrokkenheid in de Frontex-activiteiten ? Is zij van plan haar bijdrage te versterken, zoals verzocht wordt door de commissie ?

 
Réponse reçue le 27 novembre 2008 : Antwoord ontvangen op 27 november 2008 :

Je voudrais renvoyer l’honorable membre à la réponse de la ministre Turtelboom (question écrite n° 4-1907).

Ik zou het geachte lid willen verwijzen naar het antwoord van minister Turtelboom (schriftelijke vraag nr. 4-1907).