BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2019-2020
________
7 januari 2020
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-257

de Carina Van Cauter (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
________
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak
________
doping
hormoon
________
7/1/2020Verzending vraag
4/2/2020Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-259
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-257 d.d. 7 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag verwijs ik naar het laatste verslag van de Multidisciplinaire Hormonencel zoals ze vandaag is samengesteld (activiteitenverslag 2018).

De Cel stelt vast dat het aantal inbeslagnames van humane doping over het algemeen een stijgende tendens kent. Na een daling in 2017 is er opnieuw sprake van een stijging met 12 % in 2018. Tevens wordt meegegeven dat het aantal inbeslagnames in ons land zonder twijfel een serieuze onderschatting van het fenomeen is.

Eveneens onrustwekkend is dat er een labo in ons land is opgedoken. In het begin van 2018 werd een illegaal anabolenlaboratorium in een loods aangetroffen. In deze ruimte lagen alle nodige materialen om anabolen te produceren: een Chinese tabletteermachine, een Chinese blistermachine, een poedermixer, een logo stempel voor de tabletten, 240 liter sesamolie, meer dan 500 kg bindingsmiddel en tal van doosjes en flesjes om het afgewerkte product te verpakken. Enkel de actieve substanties ontbraken.

De bestrijding van humane doping moet op twee fronten worden gevoerd: door controle en eventuele bestraffing enerzijds en door preventie anderzijds. Ik verwijs naar het inzicht van dokter Cooman, die stelt dat, om preventie te kunnen onderstrepen, het misschien goed zou zijn om dopinggebruik aan te pakken via de invalshoek van de volksgezondheid, door de negatieve effecten van het gebruik van doping op de nieren, het hart en de lever duidelijk te maken. Die zijn immers van die aard dat men niet kan nalaten om de burger en de sporter in te lichten. Veel jongeren zijn er zich onvoldoende van bewust welke prijs zij betalen voor hun gezondheid wanneer zij allerhande humane doping gebruiken.

De strijd tegen hormonen in de veeteelt en tegen het aanwenden van anabolica als humane doping en in de sport is een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de dopingcontrole in de sport. De handhaving van de handel in deze producten is een federale bevoegdheid. Het jaarverslag is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar er intenser moet worden opgetreden tegen deze bijzonder schadelijke producten.

Graag had ik hieromtrent volgende vragen voorgelegd:

1) Is de aanpak van de handel in humane anabolica een prioriteit? Zo ja, hoe vertaalt dit zich voor de handhaving en dan in het bijzonder het aantal controleacties? Kan u dit uitvoerig toelichten?

2) Hoe reageert u op het feit dat er in 2018 terug sprake is van een toename van de inbeslagname van humane doping? Kan u meedelen over welke hoeveelheden we spreken wat betreft de inbeslagnames en over welke producten, en dit op jaarbasis?

3) Welke inspanningen worden er gedaan om de toevloed van allerhande dopingproducten die via het internet worden verkocht aan te pakken? Kan u dit cijfermatig toelichten?

4) Welke zijn de voornaamste tendensen wat betreft de humane doping?

5) Kan u meedelen of u bereid bent om al of niet samen met de respectieve ministers van de respectieve Gemeenschappen een gezondheidscampagne te voeren die de gevaren benadrukt van het gebruik van doping in het algemeen en anabolica in het bijzonder? Zo ja, kan u dit desgevallend toelichten? Zo neen, welke andere initiatieven heeft u genomen of gaat u nemen?

6) Hoe reageert u op het feit dat er in 2018 een illegaal anabolenlabo werd aangetroffen? Werden er hierna nog labo's aangetroffen? Betreft het hier een nieuwe tendens?

7) Welke inspanningen voor de controle en de handhaving worden er gedaan om de toevloed van allerhande dopingproducten die via het internet worden verkocht aan te pakken gezien deze een manifest gevaar uitmaken voor de volksgezondheid? Kan u dit projectmatig toelichten en kan u cijfermatig meedelen of dit reeds vruchten afwerpt?

Antwoord ontvangen op 4 februari 2020 :

1) «Gezondheidsproducten en Geneesmiddelen (inclusief hormonen)» worden als strategisch beleidsdomein opgenomen in het Nationaal Operationeel Plan van de Algemeen Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A), en vormt zo een van de prioriteiten.

De AAD&A controleert dagelijks talrijke (post)pakketten, die hoofdzakelijk door de lucht verzonden worden.

In het kader van internationale operaties gericht tegen hormonen en niet-conforme geneesmiddelen kunnen bijkomende inspanningnen geleverd worden zoals tijdelijke inzet van extra personneel of van aanvullende middelen.

2) De controles van de AAD&A gebeuren in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Daardoor beschikt de AADA niet over andere statistieken dan deze al gepubliceerd in het verslag van de Multidisciplinaire Hormonencel.

3) De AAD&A beschikt over een Cybersquad. Deze Cybersquad richt zich in het bijzonder op internetsites die namaakgeneesmiddelen verkopen. Soms betreft het ook sites die naast geneesmiddelen ook anabole middelen aanbieden.

Voor 2019 betrof dit 8 internetsites die door de Cybersquad onderzocht en gesloten werden.

Wanneer de internetsites alleen anabolica aanbieden wordt het onderzoek naar de Federale Politie doorgestuurd.

4) Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

5) Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.

6) Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

7) Ik verwijs naar mijn antwoord onder punt 3.