BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
21 september 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-719

de Valérie De Bue (MR)

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
________
Nationaal Veiligheidsplan - Intrafamiliaal geweld - Schrapping van deze problematiek uit het nieuwe Plan - Impact op het terrein - Richtlijnen aan de politie - Identificatie en registratie van dossiers van intrafamiliaal geweld
________
huiselijk geweld
opvolging informatieverslag
________
21/9/2015Verzending vraag
22/10/2015Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-719 d.d. 21 september 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Binnenkort wordt het nieuw Nationaal Veiligheidsplan van toepassing dat de prioriteiten voor de politie voor vier jaar vastlegt. Sedert 2008 omvat het Plan ook intrafamiliaal geweld, maar in het nieuwe document is dat niet langer het geval. Eén van de redenen die worden genoemd voor de schrapping van deze problematiek uit het Nationaal plan is dat het voor politieagenten moeilijk is om met delicate gezinssituaties om te gaan terwijl ze ook dag aan dag aan preventie moeten doen.

Momenteel zijn er bij één koppel op acht tekenen van partnergeweld. Daarbij kan het gaan om fysiek geweld (slagen, seksueel geweld) maar ook en vooral om psychologisch geweld zoals verbale agressie ( in 41,5% van de gevallen) en intimidatie (22%).

Binnen de Franse Gemeenschap wordt hard gewerkt aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en in het bijzonder met betrekking tot partnergeweld. In haar regeerverklaring bevestigt de regering van de Franse Gemeenschap trouwens dat ze van de strijd tegen elke vorm van geweld tegen vrouwen een prioriteit wil maken en dat ze actief zal meewerken aan het nationaal Plan dat daarvoor werd gelanceerd door het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

In de Senaat werd na verschillende weken van hoorzittingen met vertegenwoordigers van het middenveld, maar ook van besturen, overheidsdiensten en de federale politie een informatieverslag opgesteld over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het kader van de VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (stuk Senaat nr 6-97/2 en 6-97/3).

Welke impact zal dit nu hebben op het terrein? Wat met het partnergeweld? Welke richtlijnen worden aan de politie geven? Hoe zal de identificatie en de registratie van de dossiers van intrafamiliaal geweld verlopen?

Antwoord ontvangen op 22 oktober 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen :

Ik wil in eerste instantie benadrukken dat er geen sprake is van een versoepeling van de aanpak van intrafamiliaal geweld (IFG). Sinds 2006 geldt er een nationale omzendbrief (COL 3 van 1 maart 2006) die de aanpak van IFG regelt. Op basis van deze omzendbrief is elke politiedienst, die een zaak van IFG vaststelt, verplicht om een draaiboek te volgen. Bovendien hebben alle politiezones van België verplicht een referentiepersoon aangeduid die zich met de dossiers van slachtoffers van IFG bezighouden Er zijn bijgevolg nooit richtlijnen gegeven om IFG als minder belangrijk te beschouwen, integendeel : de omzendbrief COL 3 geldt nog steeds.

Het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan is nog niet opgemaakt : de federale en de lokale politie werken samen met de partners aan een voorstel. Dit is nog niet klaar, dus het is geheel voorbarig om hierover uitspraken te doen.