BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
12 september 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1549

de Anne Barzin (MR)

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Flexi-jobs - Cijfers - Spreiding over de gewesten - Verschillen - Verklaring - Bijkomende communicatie over het systeem - Herkomst van de werknemers
________
horecabedrijf
flexibiliteit van de arbeid
loonkosten
officiŽle statistiek
geografische spreiding
incidenteel werk
________
12/9/2017Verzending vraag
17/10/2017Antwoord
________
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1536
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1549 d.d. 12 september 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

De federale regering heeft onlangs maatregelen genomen om de hoge loonkosten in de horecasector tegen te gaan.

Zo werd met de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken het systeem van de flexi-jobs ingevoerd, dat een specifiek statuut voorstelt voor werknemers die occasioneel werken in de horecasector en die al een tewerkstelling hebben van vier vijfde in een andere sector.

De werknemers die voor dit soort van flexi-jobs worden aangeworven ontvangen een bezoldiging van 9,50 euro, waarop enkel een bijzondere forfaitaire bijdrage van 25% wordt geheven en betaald door de werkgever.

Deze wet is op 1 december 2015 in werking getreden.

Deze maatregel heeft een impact op de tewerkstelling in de gewesten van ons land. In het eerste trimester van 2016 waren er 11 232 werknemers met een flexi-jobcontract en in het derde trimester 19 514.

Tegelijk wordt ook een stijging van de vaste jobs in de sector vastgesteld.

Ik ben benieuwd naar de evolutie in de toepassing van deze maatregel.

1) Hoeveel flexi-jobs zijn er in BelgiŽ geregistreerd sinds de inwerkingtreding van deze maatregel?

2) Kan de minister aangeven hoe die jobs verdeeld zijn over elk van de gewesten?

3) Werd een analyse uitgevoerd of gepland om de verschillen tussen de gewesten te verklaren?

4) Is er bijkomende communicatie over deze maatregel gepland?

5) Uit welke sector komen de werknemers vooral?

Antwoord ontvangen op 17 oktober 2017 :

1) De meest recente cijfers op basis van de Dimona-aangiftes – Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) :

– 29 135 verschillende flexi-jobbers in derde kwartaal 2017 ;

– bij 7 431 verschillende horeca-werkgevers.

2) In onderstaande grafiek vindt u de verdeling terug per provincie. De meeste recent beschikbare cijfers aangaande de verdeling zijn van het vierde kwartaal 2016 (op basis van geconsolideerde kwartaalaangiften). Mogelijks is hier ondertussen enige evolutie.


3) & 4)

De regionale verschillen zijn verschillen de we ook zien bij andere begeleidende maatregelen voor de sector. Ook daar blijven het Brussels en Waals Gewesten achterop. Mijn kabinet heeft regelmatig contact met alle horecafederaties, ook de Brusselse en de Waalse. Het lijkt mij de taak van deze federaties hun leden op de hoogte te brengen en te ondersteunen in de toepassing van deze maatregelen. Een en ander is wellicht ook te verklaren door de procedure die liep bij het Grondwettelijk Hof. Dit Grondwettelijk Hof heeft de bezwaren van de vakbonden op donderdag 28 september 2017 ongegrond verklaard. Deze uitspraak neemt de rechtsonzekerheid weg en zal wellicht resulteren in een verdere stijging van de flexi-jobs.

Bovendien besliste de Ministerraad op vrijdag 29 september 2017 in eerste lezing tot de uitbreiding van de flexi-jobs naar de handel en de gepensioneerden. Wij voorzien dat deze maatregel in voege zal gaan in het voorjaar van 2018. Op dat moment zal er opnieuw een communicatie plaats vinden.

5) 18 183 verschillende flexi-jobbers in vierde kwartaal 2016 hadden, drie kwartalen eerder, 24 893 hoofdjobs (een flexi-jobber kan meerdere hoofdjobs hebben).

Tabel 1

Globale gegevens

Kwartaal van tewerkstelling als flexiwerknemer

2016/4

aantal personen als flexi tewerkgesteld

18 183

Indeling van de tewerkstellingen tijdens de referteperiode (kwartaal - 3) naar activiteitssector (**)

Kwartaal van tewerkstelling als flexiwerknemer

2016/4

Landbouw, bosbouw en visserij

48

Industrie

2 492

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

43

Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

82

Bouwnijverheid

730

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

2 937

Vervoer en opslag

1 184

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

5 149

Informatie et communicatie

376

Financiële activiteiten en verzekeringen

496

Exploitatie van en handel in onroerend goed

120

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

724

Administratieve en ondersteunende diensten

913

Interimsector

3 501

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

879

Onderwijs

2 013

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

1 765

Kunst, amusement en recreatie

228

Andere

392

Geen gegevens bekend

821

Totaal

24 893

(*) De gegevens in verband met de flexitewerkstelling hebben enkel betrekking op de maand december.

(**) Verhouding tussen totaal aantal personen en totaal aantal tewerkstellingen: het totaal aantal tewerkstellingen is gelijk aan de som van de vermenigvuldiging van het aantal personen met tewerkstelling bij « x » werkgever(s) met deze « x ».