BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-930

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik
________
ministerie
elektronisch betaalmiddel
vergoedingen en onkosten
________
27/1/2011Verzending vraag
29/9/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-947
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-930 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enkele jaren geleden veroorzaakten het gebruik en mogelijk misbruik van Visa en andere betaalkaarten binnen het schepencollege en de administratie van de stad Antwerpen heel wat deining. Daarbij rijst de vraag of daardoor het gebruik van betaalkaarten binnen de overheid wijzigde. Graag verkreeg ik meer duidelijkheid over de regels en gebruiken rond betaalkaarten binnen de beleidscellen van de geachte ministers en staatssecretarissen.

Kunnen de geachte minister of staatssecretaris me meedelen over welke betaalkaarten hij of zij beschikt(e) tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 en / of 2010, voor zover voor rekening van een beleidscel of het secretariaat van de geachte minister of op naam van de federale of programmatorische overheidsdienst of cel?

Voor welke bedragen werd er gedurende die jaren gebruik gemaakt van deze betaalkaart(en)? Kan de minister of staatssecretaris me meedelen of leden van zijn of haar beleidscellen of secretariaat beschikten of beschikken over betaalkaarten op naam en voor rekening van de beleidscel, het secretariaat of de administratie van de geachte minister? Over wie gaat het hier? Voor welke bedragen werd er in 2007, 2008, 2009 en 2010 gebruik van deze kaarten gebruik gemaakt?

Voor welke bedragen en op welke wijze werden er ook kosten op een andere wijze dan via betaalkaarten betaald?

Met betrekking tot het geheel van kostenbetalingen: hoe groot was het aandeel besteed aan:

- restaurantkosten;

- vervoerskosten en autokosten;

- overnachtingen;

- relatiegeschenken, en

- kosten voor kleding?

Welke andere betalingen werden er verricht en voor welke doelen? Werd een deel van de kosten van de geachte minister of staatssecretaris en de leden van zijn of haar beleidscellen en secretariaat rechtstreeks betaald door federale overheidsdienst (FOD) en programmatorische federale overheidsdienst (POD)? Zo ja, welke onkosten en voor welke bedragen voor de jaren 2007, 2008 2009 en 2010?

Werden er kosten rechtstreeks vergoed door derden, zoals binnenlandse of buitenlandse organisaties of landen? Zo ja welke, door welke organisaties of landen en voor welke bedragen in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010?

Hoe werd geoordeeld of het hier over privé-, dan wel publieke uitgaven ging, en wie maakte dit onderscheid? Over welk bedrag aan werkingskosten kon de geachte minister of staatssecretaris beschikken voor de werking van zijn of haar beleidscellen en secretariaat voor de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010?

Antwoord ontvangen op 29 september 2011 :

Gelieve hierna het antwoord op de gestelde vraag te vinden :

Gedurende het jaar 2007, was de heer Peter Vanvelthoven minister van Werk. De uitgaven van zijn beleidscel en zijn secretariaat werden beheerd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Begroting en Beheerscontrole, bij dewelke informatie kan bekomen worden.

Tijdens de jaren 2008 tot 2010 beschikte ik over geen betaalkaart, noch voor rekening van de beleidscel, noch voor rekening van mijn secretariaat, noch op naam van de federale overheidsdienst.

Dit geldt tevens voor de leden van mijn beleidscel en mijn secretariaat.

Vóór 2010 werden de kosten van de beleidscel en van mijn secretariaat in speciën en/of via overschrijvingen betaald met de rekening “geringe uitgaven” of via ordonnanties door de Thesaurie, en vanaf 2010, in speciën met de rekening “geringe uitgaven”, geboekt in FedCom en door overschrijvingen via de Thesaurie in FedCom.

Als bijlage, voeg ik de tabel met de verdeling per kostensoort van de uitgaven ten laste van de begrotingskredieten, toegekend aan mijn beleidsorganen voor de jaren 2008 tot 2010, alsook de tabel met de bedragen van het begrotingskrediet van de werkingskosten, voor de jaren 2008 tot 2010.

Er werden geen kosten rechtstreeks betaald door derden, noch voor mijn beleidscel, noch voor mijn secretariaat gedurende de jaren 2008 tot 2010.

De uitgaven betaald voor de voornoemde jaren hadden een publiek karakter.
DÉPENSES À L'INTERIEUR DU PAYS

DANS LE CADRE DES MISSIONS A L'ÉTRANGER
UITGAVEN BINNENLAND

IN HET KADER VAN ZENDINGEN NAAR HET BUITENLAND


restaurantkosten

2008

94 836

frais de restaurant

2009

102 149


2010

82 519

vervoerskosten en autokosten :

2008

14 769
4 968

frais de déplacements et frais de voitures

2009

3 335
10 183


2010

30 707
18 032

overnachtingen binnenland

2008

136

frais de logement en Belgique

20092010


overnachtingen buitenland

2008

746

frais de logement à l'étranger

2009

4 029


2010

5 861

relatiegeschenken

2008

1 670

frais de représentation

2009

125


2010

1 938

kosten voor kleding

2008


frais de vêtements

20092010


andere kosten van de minister en de leden van de beleidscel en het sercretariaat betaald door de FOD

2008

177

Leasing auto's - Leasing voitures


86 885

Leasing fotocopiemachines - Leasing photocopieuses

13 161

Telefoon - Téléphonie


69 998

Milquet - huisvestingskosten - frais de logements

11 904

Kleine onderhoudscontracten- petits contrats de maintenance

19 123

Energiekosten water - Frais énergie - eau

Benzine onderhoud wagens - Carburant entretien réparation véhicules

23 880
01.01.74.22.04

Investeringsuitgaven Informatica - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

86 340
01.01.74.22.04

Patrimoniale uitgaven - dépenses patrimoniales

75 964
01.01.12.11.04

Werkingskosten informatica - Frais de fonctionnement informatique

22 966
01.01.12.11.19

Gezamenlijke huurkosten Regie der Gebouwen - Frais communs locatifs Régie des Bâtiments

31 000

autres frais du ministre et des membre de la cellule stratégique et du secrétariat payé par le SPF

2009

1 042

Leasing auto's - Leasing voitures


120 356

Leasing fotocopiemachines - Leasing photocopieuses

27 603

Telefoon - Téléphonie


107 629

Milquet - huisvestingskosten - frais de logements

18 863

Kleine onderhoudscontracten- petits contrats de maintenance

15 679

Energiekosten water - Frais énergie - eau

19 100

Benzine onderhoud wagens - Carburant entretien réparation véhicules

30 245
01.01.74.22.04

Investeringsuitgaven Informatica - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

24 095
01.01.74.22.04

Patrimoniale uitgaven - dépenses patrimoniales

40 755
01.01.12.11.04

Werkingskosten informatica - Frais de fonctionnement informatique

12 402
01.01.12.11.19

Gezamenlijke huurkosten Regie der Gebouwen - Frais communs locatifs Régie des Bâtiments

30 625

Leasing auto's - Leasing voitures

2010

116 522

Telefoon - Téléphonie


98 920

Milquet - huisvestingskosten - frais de logements

18 863

Kleine onderhoudscontracten- petits contrats de maintenance

13 306

Energiekosten water - Frais énergie - eau

47 753

Benzine onderhoud wagens - Carburant entretien réparation véhicules

26 310
01.01.74.22.04

Investeringsuitgaven Informatica - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

6 095
01.01.74.22.04

Patrimoniale uitgaven - dépenses patrimoniales

2 338
01.01.12.11.04

Werkingskosten informatica - Frais de fonctionnement informatique

9 365
01.01.12.11.19

Gezamenlijke huurkosten Regie der Gebouwen - Frais communs locatifs Régie des Bâtiments

60 227

werkingskosten beleidscel en secretariaat

2008

75 879

frais de fonctionnement cellule stratégique et secrétariat

2009

78 712


2010

81 660

TOTAAL - TOTAL


1 856 706
45 0371 901 744Tableau avec les montants du crédit budgétaire pour les frais de fonctionnement des années 2008 à 2010Tabel met de bedragen van het begrotingskrediet van de werkingskosten voor de jaren 2008 tot 2010


ALLOCATION DE BASE

2008


2009


2010


BASISALLOCATIE
Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation


Vastleggingskrediet

Vereffeningskrediet

Vastleggingskrediet

Vereffeningskrediet

Vastleggingskrediet

Vereffeningskrediet

01 01 12 11 04

20 000

20 000

9 000

9 000

9 000

9 000

01 01 12 11 19

473 000

473 000

500 000

500 000

490 000

490 000

01 01 12 12 19

0

0

0

0

31 000

31 000

01 01 74 22 01

61 000

61 000

20 000

20 000

19 000

19 000

01 01 74 22 04

74 000

74 000

30 000

30 000

19 000

19 000

TOTAL

628 000

628 000

559 000

559 000

568 000

568 000