BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
29 mei 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9169

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
________
De btw-regeling voor de voedselbanken
________
BTW
armoede
hulp aan minderbegunstigden
gift
voedselhulp
grootwarenhuis
voedingsproduct
________
29/5/2013 Verzending vraag
6/9/2013 Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3462
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9169 d.d. 29 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voedselbanken spelen een belangrijke rol in het vermijden dat voedsel verloren gaat. Ze zorgen ervoor dat voedseloverschotten van warenhuizen onder mensen in armoede worden verdeeld. Zowel voedselarmoede als voedselverlies wordt bestreden, waardoor men kan spreken van een win-win situatie.

Warenhuizen die voedseloverschotten schenken aan een voedselbank kunnen de btw, die bij de aankoop van de goederen werd betaald, niet terugvorderen. Het weggeven van voedingsmiddelen aan voedselbanken wordt immers gelijkgesteld met een levering, en daarop is btw verschuldigd. De btw kan wel worden teruggevorderd indien de voedseloverschotten zouden worden vernietigd of indien de goederen worden geschonken aan hulporganisaties buiten de Europese Unie.

De huidige wetgeving is een belemmering voor het wegschenken van voedseloverschotten aan voedselbanken. In deze moeilijke economische tijden wordt steeds meer een beroep gedaan op voedselbanken en andere caritatieve organisaties. In 2011 deden namelijk 117.440 mensen een beroep op de voedselbanken; die verdienen dan ook onze ondersteuning.

Daarnaast bepalen de Europese 2020-doelstellingen dat tegen 2020 de voedselverliezen moeten worden gehalveerd. Op initiatief van Vlaams minister-president Peeters en minister Schauvliege, heeft de Vlaamse regering reeds een pakket van 25 maatregelen genomen om de voedselverliezen te verminderen. Indien warenhuizen voedseloverschotten wegschenken, dragen zij bij tot een verdere beperking van de voedselverliezen.

Daarom lijkt het mij aangewezen dat er een oplossing komt voor de niet-terugvorderbaarheid van de btw bij schenkingen door warenhuizen. Ik besef echter dat een oplossing voor dit probleem niet eenvoudig is. Onze btw-regels worden immers in grote mate door de Europese regelgeving bepaald.

Graag had ik van de minister het volgende vernomen:

1) Erkent de minister het probleem en zal hij hiervoor een oplossing uitwerken?

2) Welke oplossingen acht de minister mogelijk?

3) Hoe gaat men hiermee om in het buitenland?

Antwoord ontvangen op 6 september 2013 :

In overeenstemming met het standpunt van de Europese Unie, blijkt uit het Belgische BTW-Wetboek dat, wanneer een belastingplichtige gratis voedseloverschotten uitdeelt aan behoeftigen, deze handeling wordt gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel, als deze gift tenminste niet kan worden aangezien als een handelsgeschenk van geringe waarde.

In dit verband dient vastgesteld te worden dat de schenking van voedsel aan de voedselbanken, gelet op het globale karakter ervan en ondanks de latere verdeling onder de individuele behoeftigen, niet kan worden aangemerkt als een geschenk van geringe waarde.

Ook de Europese wetgeving bevat geen enkele bepaling op basis waarvan deze bedeling kan worden vrijgesteld.

Ik ben mij ten zeerste bewust van deze problematiek, in het licht van de Europese doelstellingen waar het geachte lid naar verwijst, maar op legislatief vlak dient de BTW-richtlijn geëerbiedigd te worden. Gezien de bijzondere omstandigheden en gelet op het feit dat het gaat om onverkoopbare goederen, heb ik aan mijn administratie de opdracht gegeven om, in samenwerking met de betrokken sectoren, een omzendbrief uit te werken die de omstandigheden, modaliteiten en voorwaarden nader zal omschrijven waarbinnen de administratie geen BTW meer zal eisen over de onttrekkingen die hiermee gepaard gaan.

Concreet betekent dit dat de warenhuizen geen BTW meer verschuldigd zijn bij schenkingen, waardoor het voor hen interessant wordt om goederen te schenken in plaats van goederen te vernietigen. De voorwaarde is natuurlijk ook dat deze voedingsmiddelen op hun beurt door de liefdadigheidsorganisaties gratis worden uitgedeeld onder de hulpbehoevenden.

Andere lidstaten hebben deze problematiek eveneens opgelost door middel van een administratieve omzendbrief.