BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
28 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8371

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Airbusproject - Overheidssteun - Bedrijven - Informatieplicht - Overzicht - Maatregelen
________
luchtvaartindustrie
steun aan de industrie
toezicht op overheidssteun
overheidssteun
________
28/2/2013 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8370
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8371 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de verschillende Airbusprogramma's kreeg een aantal ondernemingen aanzienlijke overheidssteun. De contracten in dat verband leggen nauwkeurig omschreven informatieverplichtingen op aan de begunstigde ondernemingen. Door middel van periodieke verslagen moeten de bedrijven verantwoording afleggen over het verloop van het project. De administratie moet de rapporten in principe jaarlijks vr een welbepaald tijdstip ontvangen. Meestal is dat 31 maart. Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt echter dat die verplichte periodieke verslagen ofwel te laat, ofwel helemaal niet aan de administratie werden bezorgd. Het Rekenhof stelt ook vast dat de administratie de ondernemingen niet systematisch aan hun informatieplicht herinnert als zij in gebreke blijven. Daardoor is die contractuele informatieplicht een stille dood gestorven.

1) Waarom werd niet nauwkeuriger toegezien op de naleving van de informatieverplichtingen van de begunstigde bedrijven?

2) Welke van die bedrijven zijn hun informatieverplichtingen volledig nagekomen? Welke hebben dat slechts gedeeltelijk of laattijdig gedaan, en welke helemaal niet?

3) Worden er nog maatregelen genomen om de ontbrekende informatie nog op te vragen? Voor welke projecten is dat nog relevant?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

1. Het Rekenhof niet stelt dat de “verplichte periodieke verslagen”, maar “verslagen”, niet op tijd aan de administratie werden bezorgd. Voor de laatste betoelagingsdossiers werden er, volgens de laatste informatie die door mijn beleidscel ontvangen werd, van de 103 vereiste vooruitgangsverslagen 13 nog niet ontvangen. De naleving van de informatieverplichting werd inderdaad niet volledig gerespecteerd, maar bedraagt toch ongeveer 90 %. 

2. Namen van bedrijven worden omwille van begrijpelijke redenen, niet verstrekt. 

3. Wat betreft de informatieverplichtingen heb ik volgende beslissingen genomen : 

  • Eind maart van ieder jaar zal de bevoegde dienst van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid bepalen welke firma’s prioritair moeten worden gecontroleerd. Daartoe zal een jaarlijkse planning worden opgesteld. Deze controles zullen, naargelang de voortgang van het project, naast de aanvaardbare kosten, ook het zakencijfer betreffen dat uit het project voortvloeit. Het Federaal Wetenschapsbeleid zal oordelen over de technisch-wetenschappelijke aspecten van de terugbetalingen. Bij voorbeeld kan een bepaald, verkocht product gerekend worden als “voortspruitend uit het gefinancierde onderzoeksproject”, waarop dus terugbetalingen zijn verschuldigd? 

  • Deze controles zullen worden gecoördineerd met de controles die de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie heeft gepland. 

  • Er zal door mijn Departement actie ondernomen worden om op het niveau van het Federaal Luchtvaartplatform een permanente globale overzichtstabel op te maken en up-to-date te houden.