BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-821

de Alexander De Croo (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Belastingen - Onbeperkt uitstel van invordering
________
belasting van natuurlijke personen
inkomstenbelasting
BTW
betalingstermijn
officiŽle statistiek
geografische spreiding
kwijtschelding van belastingschuld
________
27/1/2011Verzending vraag
21/2/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-821 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sedert 1 januari 2005 kan de gewestelijke directeur Invordering der Directe Belastingen en sedert 18 mei 2007, de gewestelijke directeur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde onbeperkt uitstel verlenen van de invordering van bepaalde fiscale schulden. Dat betekent dat die schulden niet meer zullen worden gevorderd.

Het betreft een buitengewone gunstmaatregel. Zo moet de aanvrager voor lange tijd niet in staat zijn om zijn / haar belastingschulden te betalen en mag de betrokkene zijn / haar eigen onvermogen niet hebben gezocht. Er mag ook geen betwisting bestaan of kunnen ontstaan over de te betalen bedragen (geen rechtszaak, geen bezwaarschrift). Er mag ook nog geen collectieve schuldenregeling zijn aangevraagd via de arbeidsrechtbank en de aanvrager mag in de voorbije vijf jaar nog geen gebruik hebben gemaakt van deze uitzonderlijke maatregel.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel keer werd onbeperkt uitstel van invordering inzake directe belastingen aangevraagd, respectievelijk voor de jaren 2008, 2009 en 2010? Kan de minister die cijfers tevens geografisch geven, per provincie of regio?

2) Hoeveel keer werd onbeperkt uitstel van invordering inzake de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd voor een vroegere en volledig stopgezette activiteit aangevraagd, respectievelijk voor de jaren 2008, 2009 en 2010? Kan de minister die cijfers tevens geografisch geven, per provincie of regio?

3) Hoeveel keer werd onbeperkt uitstel van invordering van directe belastingen toegestaan, respectievelijk voor de jaren 2008, 2009 en 2010? Kan de minister die cijfers tevens geografisch geven, per provincie of regio en kan hij, op jaarbasis, het totaalbedrag geven dat onbeperkt werd uitgesteld?

4) Hoeveel keer werd onbeperkt uitstel van invordering inzake de belasting over de toegevoegde waarde, verschuldigd voor een vroegere en volledig stopgezette activiteit, toegestaan, respectievelijk voor de jaren 2008, 2009 en 2010? Kan de minister die cijfers tevens geografisch geven, per provincie of regio?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2011 :

Ik wens in eerste instantie de aandacht van het geachte lid te vestigen op het feit dat er inzake het onbeperkt uitstel van de invordering, zowel van directe belastingen, als van de belasting over de toegevoegde waarde, geen statistieken per provincie of regio worden bijgehouden.

Inzake directe belastingen zijn er zes Gewestelijke directeurs Invordering bevoegd om onbeperkt uitstel van de invordering der directe belastingen te verlenen; respectievelijk de Gewestelijke directeur Invordering te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Luik en Leuven.

Inzake belasting over de toegevoegde waarde zijn er tien Gewestelijke directeurs bevoegd om onbeperkt uitstel van de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde te verlenen; respectievelijk de Gewestelijke directeur te Luik, Bergen, Namen, Brussel I, Brussel II, Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Mechelen.

De territoriale bevoegdheid van de Gewestelijke directeurs is toegelicht in mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 4-3460 van 11 mei 2009 van Senator Paul Wille.

Bovendien zijn, inzake de materie betreffende het onbeperkt uitstel van de invordering twee commissies bevoegd, enerzijds de Beroepscommissie Onbeperkt Uitstel van de Invordering van Directe Belastingen (cfr. artikel 413quinquies, WIB 92), en anderzijds de Beroepscommissie Onbeperkt Uitstel van de Invordering van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (cfr. artikel 84octies, WBTW).

Het geachte lid zal hierbij uitgesplitst per directie en per kalenderjaar een overzicht willen vinden van de gevraagde cijfergegevens.

1.Het aantal verzoeken inzake onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen.Jaar


Directie

2008

2009

2010

Antwerpen

198

175

163

Brussel

261

261

186

Gent

267

216

207

iCharleroi

311

276

236

Luik

351

344

291

Leuven

114

117

128

Totaal

1 502

1 389

1 211

Gedurende de kalenderjaren 2008 tot en met 2010 is, bij de Beroepscommissie Onbeperkt Uitstel van de Invordering van Directe Belastingen, respectievelijk 175, 182 en 137 maal beroep aangetekend tegen een directoriale beslissing.

2.Het aantal verzoeken inzake onbeperkt uitstel van de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde.Jaar


Directie

2008

2009

2010

Namen

85

101

64

Gent

23

32

21

Luik

84

68

87

Brussel I

13

18

18

Brussel II

26

19

20

Bergen

73

82

109

Antwerpen

18

23

26

Mechelen

39

22

20

Brugge

20

21

20

Hasselt

19

24

27

Totaal

400

410

412

Gedurende de kalenderjaren 2008 tot en met 2010 is, bij de Beroepscommissie Onbeperkt Uitstel van de Invordering van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, respectievelijk 20, 22 en 23 maal beroep aangetekend tegen een directoriale beslissing.

3.Het aantal positieve beslissingen inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen.Jaar


Directie

2008

2009

2010

Antwerpen

27

69

47

Brussel

66

60

82

Gent

85

113

85

Charleroi

50

85

112

Luik

151

153

127

Leuven

57

59

60

Totaal

436

539

513

De Beroepscommissie Onbeperkt Uitstel van de Invordering van Directe Belastingen heeft, gedurende de kalenderjaren 2008 tot en met 2010, respectievelijk 42, 42 en 43 maal positief beslist omtrent een beroep ingesteld tegen een beslissing van de Gewestelijk directeur Invordering inzake een verzoek om onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen. Deze positieve beslissingen omvatten tevens een klein aantal beroepen ingesteld tegen een positieve beslissing van de bevoegde Gewestelijk directeur, maar waarbij de commissie heeft beslist die directoriale beslissing te wijzigen.

De huidige informaticatools laten spijtig genoeg niet toe het bedrag, waarvoor het onbeperkt uitstel van de invordering van de directe belastingen is verleend, op jaarbasis te bepalen.

4.Het aantal positieve beslissingen inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde.Jaar


Directie

2008

2009

2010

Namen

64

90

53

Gent

16

24

16

Luik

69

41

62

Brussel I

6

4

9

Brussel II

16

13

13

Bergen

62

55

78

Antwerpen

3

11

17

Mechelen

18

14

11

Brugge

13

9

18

Hasselt

12

16

13

Totaal

279

277

290

De Beroepscommissie Onbeperkt Uitstel van de Invordering van de Belasting over de Toegevoegde Waarde heeft, gedurende de kalenderjaren 2008 tot en met 2010, respectievelijk 7, 7 en 9 maal positief beslist omtrent een beroep ingesteld tegen een beslissing van de Gewestelijk directeur Invordering inzake een verzoek om onbeperkt uitstel van de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde. Deze positieve beslissingen omvatten tevens een klein aantal beroepen ingesteld tegen een positieve beslissing van de bevoegde Gewestelijk directeur, maar waarbij de commissie heeft beslist die beslissing te wijzigen.

Ook inzake de belasting over de toegevoegde waarde laten de huidige informaticatools spijtig genoeg niet toe het bedrag op jaarbasis te bepalen waarvoor onbeperkt uitstel van de invordering is verleend.