BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
11 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8098

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Poolbasis "Prinses Elisabeth" - Rekenhof - Aanbevelingen - Gevolgen - Verdeling taalgroepen en taalstatuut
________
Rekenhof (BelgiŽ)
taalgebruik
wetenschappelijk onderzoek
Antarctica
onderzoeksorganisme
poolgebied
________
11/2/2013 Verzending vraag
17/4/2013 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8098 d.d. 11 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft de publiek-private samenwerking tussen het Poolsecretariaat en de Internationale Poolstichting met betrekking tot de basis "Prinses Elisabeth" op Antarctica geanalyseerd. Het Rekenhof onderzocht ook de wettelijke onderbouwing, de financiŽle consequenties en de manier waarop het Poolsecretariaat, binnen de gemaakte afspraken en het wettelijk kader, zijn opdracht uitvoert.

Het formuleerde daarbij gedetailleerde aanbevelingen voor:

a) een betere wettelijke onderbouwing van de financiŽle verbintenissen van de Staat in de financiering, het onderhoud en de instandhouding van de basis;

b) de formalisering van de eigendomsoverdracht van de basis via schenking;

c) meer transparantie in de financiŽle verplichtingen van de Staat op lange termijn;

d) een gepast beleidsinstrumentarium en voldoende personeelsmiddelen zodat het Poolsecretariaat effectief de basis financieel en materieel kan beheren;

e) een effectieve overheidscontrole op de aanwending van de overheidsgelden door de Internationale Poolstichting.

Volgens het recentste rapport van het Rekenhof heeft de Ministerraad op 13 juli 2012 een aantal beslissingen genomen die "in belangrijke mate tegemoetkomen" aan de aanbevelingen van het Rekenhof. In belangrijke mate, maar dus niet volledig.

1) Welke pijnpunten werden nog niet opgelost? Zijn in het bijzonder de problemen geregeld in verband met de eigendomsoverdracht van de basis aan de staat, en met de merkwaardige bepaling dat de basis voor 1/1000ste eigendom blijft van de Internationale Poolstichting IPF?

2) Onder welk taalstatuut valt de basis "Prinses Elisabeth"?

3) Hoe is de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen momenteel in de praktijk ingevuld? Wat is met andere woorden de reŽle verdeling N/F?

Antwoord ontvangen op 17 april 2013 :

Het geachte lid vindt hierna het antwoord op zijn vraag.

  1. Het Belgische Poolsecretariaat is een Staatsdienst met afzonderlijk beheer en geen afdeling van de federale administratie. Het heeft wel een bijzonderewijze van beheer die is toegestaan bij de wet van 22 mei houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

    Het Poolsecretariaat werd opgericht om het federale wetenschappelijk onderzoeksstation "Princess Elisabeth" op Antarctica een administratief en financieel kader aan te reiken waarmee snel kan worden tegemoetkomen aan zijn zeer specifieke behoeften. Het betreft een gemengd publiek-privaat orgaan binnen hetwelk het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) de departementen Buitenlandse Zaken, Defensie, Duurzame Ontwikkeling alsook de International Polar Foundation (IPF) heeft verenigd, waarvan deze laatste het voornoemde station heeft gebouwd.

    De eigendomsoverdracht van het station is contractueel overgekomen.

  2. Het Poolsecretariaat valt onder het taalstelsel van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

  3. De verdeling van de jobs over de Nederlandstalige en de Franstalige taalgroep moet in haar geheel federaal gebeuren, te weten door Belspo.