BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
4 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8016

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Identiteitskaarten - Elektronische versie - Aantal oude identiteitskaarten nog in omloop - Maatregelen
________
identiteitsbewijs
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
4/2/2013 Verzending vraag
18/3/2013 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8016 d.d. 4 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op een eerdere schriftelijke vraag stelde de toenmalige minister van Binnenlandse zaken, mevrouw Turtelboom, dat elke burger tegen eind september 2009 door zijn gemeente moest zijn opgeroepen om het oude model van identiteitskaart door een elektronische versie te laten vervangen.

Indien een burger geen gevolg gaf aan zijn oproeping, beschikte de gemeente over de mogelijkheid om zijn oude identiteitskaart te annuleren in het register van de identiteitskaarten binnen de drie maanden volgend op de eerste herinneringsbrief.

Volgens de minister was het zo dat op datum van 13 november 2010, er nog 21†089 burgers over een oude identiteitskaart beschikken die niet geannuleerd werd en waarvan de geldigheidsduur nog liep. Het ging hier in hoofdzaak om bedlegerige en hoogbejaarde personen.

Dat er geen stappen ondernomen worden om hoogbejaarde of bedlegerige personen nog te verplichten om een nieuwe kaart aan te schaffen, is natuurlijk te begrijpen. Maar ik ken ook andere personen die helemaal nog niet in die fase zijn aanbeland maar nog steeds over een oude identiteitskaart beschikken.

Mijn vragen:

1) Graag had ik geweten hoeveel oude, geldige identiteitskaarten er nu, meer dan twee jaar later en meer dan drie jaar sinds de geplande datum, nog in omloop zijn.

Kan een opsplitsing worden gegeven per gewest en provincie?

2) Beschikt de geachte minister over cijfers van het aantal oude identiteitskaarten dat geannuleerd werd omdat de titularis geen gevolg gaf aan oproep binnen de drie maand na de eerste herinneringsbrief?

3) Welke stappen werden ondernomen om - met uitzondering van (hoog)bejaarden - de titularissen van oude identiteitskaarten aan te manen zich in regel te stellen?

4) Klopt het dat het de bedoeling is om op termijn de oude identiteitskaarten via ministerieel besluit uit de omloop te nemen?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen. 

1)  Graag had ik geweten hoeveel oude, geldige identiteitskaarten er nu, meer dan twee jaar later en meer dan drie jaar sinds de geplande datum, nog in omloop zijn. Kan een opsplitsing worden gegeven per gewest en per provincie? 

Momenteel (situatie op 19 februari 2013) zijn nog 6.630 niet-geannuleerde identiteitskaarten van het oude model waarvan de geldigheidsduur niet is verlopen in omloop. Van deze identiteitskaarten zijn er 3 457 in het bezit van personen ouder dan 75 jaar.  

Als bijlage vindt het Geachte Lid een tabel met de gevraagde opsplitsing per gewest en per provincie. 

2) Beschikt de geachte minister over cijfers van het aantal oude identiteitskaarten dat geannuleerd werd omdat de titularis geen gevolg gaf aan de oproep binnen de drie maand na de eerste herinneringsbrief? 

In totaal werden 64 422 identiteitskaarten door de gemeenten geannuleerd omdat de houder ervan geen gevolg had gegeven aan de oproep om de identiteitskaart van het oude model te laten vervangen door een elektronische identiteitskaart. 

3) Welke stappen werden ondernomen om - met uitzondering van (hoog)bejaarden - de titularissen van oude identiteitskaarten aan te manen zich in de regel te stellen? 

Mijn administratie zal, via haar regionale afvaardigingen, de gemeenten verzoeken om deze burgers – in het bijzonder de personen beneden de 75 jaar - nogmaals aan te manen hun identiteitskaart van het oude model te laten vervangen door een elektronische identiteitskaart. Wanneer de betrokken burgers hieraan geen gevolg geven binnen de drie maanden, kunnen de gemeenten deze identiteitskaarten van het oude model annuleren in het register van de identiteitskaarten.  

4)  Klopt het dat het de bedoeling is om op termijn de oude identiteitskaarten via ministerieel besluit uit de omloop te nemen? 

Het is mijn bedoeling om een ministerieel besluit uit te vaardigen waarbij de identiteitskaarten van het oude model uit de omloop worden genomen nadat het koninklijk besluit wordt genomen dat de inwerkingtreding zal regelen van de algemene maatregel tot verlenging van de geldigheidstermijn van de identiteitskaart tot 10 jaar en dat, in het bijzonder met betrekking tot de identiteitskaart van 75-plussers, zal voorzien in een geldigheidstermijn van 30 jaar.

Bijlage bij vraag 1 :

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

626

Provincie Antwerpen

339

Provincie Vlaams-Brabant

229

Provincie Limburg

92

Provincie Oost-Vlaanderen

242

Provincie West-Vlaanderen

288

Vlaams Gewest

1190

Provincie Waals-Brabant

170

Provincie Henegouwen

2055

Provincie Luik

1776

Provincie Luxemburg

231

Provincie Namen

582

Waals Gewest

4814