BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
28 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-746

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Bureau voor Normalisatie - Personeel - Taalaanhorigheid
________
Belgisch instituut voor normalisatie
overheidsapparaat
taalgebruik
officiŽle statistiek
________
28/12/2010 Verzending vraag
16/3/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-746 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor het Bureau voor Normalisatie.

Kan de minister mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Waarom is deze instelling niet opgenomen in de statistieken van pdata?

Antwoord ontvangen op 16 maart 2011 :

1. Op 30 juni 2010 telde het Bureau voor Normalisatie (NBN) drieëndertig personeelsleden of 31,4 VTE.

2. Van de drieëndertig personeelsleden zijn er twee personen statutair tewerkgesteld en gedetacheerd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie. De overige eenendertig personeelsleden werden door het NBN aangeworven door middel van een arbeidsovereenkomst en dit conform de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie. Wat hun taalrol betreft, behoren 19 tot de Nederlandstalige taalrol en veertien tot de Franstalige taalrol.

Op 30 juni 2010 was er nog geen opsplitsing van het personeel per niveau. Een koninklijk besluit dat het taalkader vastlegt, is in voorbereiding. Er is een voorstel hangende om het personeel onder te brengen in drie niveaus en dit telkens volgens taalaanhorigheid opgesplitst:

  • D1= directie (50 %NL en 50 %FR)

  • D2= kader coördinator (60 %NL en 40 % FR)

  • D3= administratief bediende (60 %NL en 40 %FR)

De reden waarom het NBN niet is opgenomen in pdata dient te worden gezocht in de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (Belgisch Staatsblad 14 augustus 1993 laatst gewijzigd bij Belgisch Staatsblad 31 december 2010). Het eerste artikel van deze wet geeft een definitie van het federaal administratief openbaar ambt en voorziet in het 3° in een opsomming van de rechtspersonen van publiek recht die onder het toepassingsgebied vallen waarvoor pdata bevoegd is. Het Bureau voor Normalisatie maakt hier geen deel van uit en bijgevolg verstrekt pdata hier geen informatie over.