BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
2 maart 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5779

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Ninove - Station en stationsomgeving - Heraanleg - Betrokkenheid
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
stadsvernieuwing
________
2/3/2012Verzending vraag
9/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5779 d.d. 2 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Ninoofse stationsplein en de stationsomgeving bieden nog altijd een troosteloze grijze aanblik. Al tien jaar is er sprake van een volledige heraanleg van het plein en de omgeving, maar enig zicht op een aanvang der werken ontbreekt vooralsnog. Dat komt door het feit dat voor het project de samenwerking, en dus ook een akkoord, nodig is tussen drie instanties: de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), De Lijn (die er een aantal bushaltes heeft) en het lokale stadsbestuur.

Volgens de Ninoofse schepen van Openbare Werken is het uitblijven van de werken in grote mate het gevolg van het niet tot overeenstemming komen tussen de NMBS en De Lijn over de plannen. Op de diverse bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden in de voorbije jaren bleken telkens nieuwe, andere inzichten en plannen voorgelegd te worden en deze dienden dan uiteraard opnieuw door elk van de andere instanties te worden bestudeerd.

Vorig jaar zou de NMBS met een nieuw plan op de proppen gekomen zijn om het bestaande stationsgebouw volledig af te breken en een nieuw gebouw te plaatsen. De bushaltes zouden verplaatst worden naar de ruimte achter dat nieuwe stationsgebouw (op een deel van de huidige parking), terwijl de parking achteraan fors uitgebreid zou worden. De Lijn zou echter weigeren om de bushaltes naar daar te verplaatsen omdat ze dan te ver van de oversteekbrug (over de sporen) gelegen zijn. Men belandt bijgevolg in een patstelling waarbij de stad de facto geen initiatief kan nemen, want de NMBS is eigenaar van alle gronden, inclusief het stationsplein en zelfs de Stationsstraat.

Aan het plan tot heraanleg van het stationsplein en de stationsomgeving zijn nochtans ook belangrijke mobiliteitsaspecten gekoppeld voor Ninove en omstreken. Zo is het de bedoeling om samen met de vernieuwing van de bushaltes het busstation op te waarderen tot belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer in Ninove en omstreken. Daarbij moet ook werk worden gemaakt van vlottere aansluitingen tussen de bus- en treinverbindingen. Maar de stad dringt ook sterk aan op het behoud van een volwaardige stationsinfrastructuur voor een stad met bijna 40†000 inwoners vanwaaruit dagelijks enkele duizenden pendelaars richting Brussel, Aalst en Gent sporen. Dit impliceert op zijn minst het behoud van een stationsgebouw met dienstverlening via loketten en een wachtruimte. Ook voldoende fietsenstallingen en een substantiŽle uitbreiding van parkeerplaatsen zijn cruciaal. In de plannen moet ook rekening gehouden worden met de inschakeling van het station binnen het Gewestelijk Expresnet (GEN), evenals met een mogelijke opwaardering van het goederenspoorvervoer vanuit en langsheen Ninove. Positief zijn alvast de recente vernieuwing van de perrons en de heraanleg van een goederenspoor naar de nabijgelegen industriezone.

De stad wil in dit dossier een doorbraak forceren en de betrokken partners zo snel mogelijk bijeenroepen om tot een definitief plan te komen voor de herinrichting van de ganse stationsomgeving. Zij roept ook de NMBS op om daartoe als cruciale partner een ultieme inspanning te willen leveren.

1) Kan een overzicht gegeven worden van alle overlegvergaderingen die de voorbije vijf jaar zijn doorgegaan met de stad Ninove en/of De Lijn aangaande de plannen tot vernieuwing van het stationsplein en de stationsomgeving te Ninove?

2) Welke waren op elk van deze vergaderingen de inzichten en voorgestelde plannen van de NMBS? Welke plannen heeft de NMBS met het station en het eigenlijke stationsgebouw? Zal het aantal parkeerplaatsen worden uitgebreid?

3) Wat is op dit moment de stand van zaken? Onderhoudt de NMBS nog contacten met de betrokken partners aangaande mogelijke plannen? Wat zijn de knelpunten in het dossier?

4) Is er een timing voor de heraanleg van het station en de omgeving vooropgesteld door de NMBS? Wat is de geschatte financiŽle tussenkomst voor de NMBS?

5) Is de NMBS bereid om op korte termijn rond de tafel te gaan zitten met de stad Ninove en De Lijn om tot een doorbraak te komen in het dossier? Zo niet, waarom niet? Spelen financiŽle overwegingen mee om eventueel op korte termijn af te zien van een renovatie?

6) Hoe ziet de NMBS de inschakeling van het station van Ninove in het GEN? Is er zicht op een timing? Zal dit infrastructuurwerken vereisen in het station van Ninove?

7) Hoe ziet de NMBS het goederenspoorvervoer vanuit de industriezone van Ninove, gelet op de heraanleg van deze spoorlijn? Vereist dit ook infrastructurele maatregelen ter hoogte van het station van Ninove (overslag van goederen?)?

Antwoord ontvangen op 9 juli 2012 :

1) De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding plant al enkele jaren de uitbreiding van de reizigersparking. In juni 2009 werd aan de NMBS-Holding kenbaar gemaakt dat de stad plannen had voor de heraanleg van het stationsplein en de aanpalende wegenis. Per schrijven van 25 augustus 2009 van de stad werd de NMBS-Holding verzocht om ook de plannen van De Lijn “te integreren in een totaalproject”. De tussenkomst van de NMBS-Holding was toen enkel noodzakelijk voor het ter beschikking stellen van terreinen. Voor de NMBS-Holding geldt augustus 2009 dan ook als eigenlijke startdatum van een mogelijke samenwerking.

Op volgende data werd eerder overleg gehouden :

  • 21 september 2009: startvergadering

  • 8 december 2010: ambitieniveau partijen

  • 25 januari 2011: discussie inrichting, voorstel samenwerkingsovereenkomst

  • 15 september 2011: stand van zaken partijen, voorstel NMBS-Holding om het stationsgebouw te slopen.

2) en 3) Voor de heraanleg van de stationsomgeving heeft de NMBS-Holding haar medewerking toen toegezegd voor wat betreft de terreinen, parking en fietsstallingen. De stad zou daar initiatiefnemer worden (want zij heeft het grootste aandeel in dit project) en een studiebureau aanstellen. Na enkele vergaderingen heeft NMBS-Holding een voorstel van samenwerkingsovereenkomst overgemaakt (april 2011). Een studiebureau werd echter nog steeds niet aangesteld en de stad heeft nog geen verder uitgewerkte overeenkomst bezorgd aan de betrokken partijen.

De discussiepunten gedurende het overleg betroffen:

a) De eisenbundel van De Lijn die veel en lange busperrons wil bouwen, maar die niet in overeenstemming zijn met het aanbod en met de gegevens van de tellingen van de modal split (< 5 %). Bovendien wil men daarvoor dan ook nog de beste plaatsen van de terreinen van de NMBS-Holding innemen en dit ten koste van het stationsplein of ten koste van de parking (verlies 40 plaatsen). De NMBS-Holding was van mening dat aan het station enkel de nodige halte-infrastructuur moet worden gebouwd, maar absoluut geen stelplaats voor bussen (dit kan en moet verder afgelegen worden ingeplant, en niet op terreinen van de NMBS-Holding).

b) Vragen van de stad voor realisatie van bijkomende parkeerplaatsen voor omwonenden en een revalidatiecentrum. Gelet op de beschikbare terreinen van de NMBS-Holding en de nodige uitbreiding van capaciteit voor de treinreizigers kunnen geen gronden ‘afgestaan’ worden aan derden. Dit vormt geen struikelblok meer gezien de beschikbare terreinen van de stad langs de Astridlaan, die de stad bereid is om aan te leggen als parkeerruimte.

Gezien de impasse heeft NMBS-Holding zelf intern de mogelijkheden nagezien en op de vergadering van 15 september 2011 voorgesteld om het bestaande stationsgebouw te slopen (slechte staat, te groot, onaantrekkelijk, veel leegstand, ongelukkige inplanting). Dit biedt de enige oplossing ter verzoening van alle eisen aangezien naast een betere inplanting voor een kleiner station ook het busstation op de gewenste plaats kan worden gebouwd (ter hoogte van het huidig gebouw). Aan de parkeercapaciteit wordt daarbij niet geraakt, én er blijft ruimte over voor een stationsplein en integratie van fietsstallingen.

4) Er is nog geen overeenkomst opgemaakt voor de studie, noch voor de werken. Concrete afspraken zijn nog niet gemaakt. Doordat het project zich nog in een prille fase bevindt, kan nog geen timing voor uitvoering vooropgesteld worden.

5) De NMBS-Holding is bereid om rond de tafel te zitten. In functie van de budgettaire mogelijkheden kunnen de nodige werken voorzien worden te Ninove voor het gedeelte dat de bevoegdheid is van NMBS-Holding.

6) Van en naar Brussel wordt Ninove op dit ogenblik bediend door vier treinen per uur in de spits (tussen 7 en 8 uur) en door een trein per uur buiten de spitsuren.

Volgens de definitie van het Gewestelijk Expresnet (GEN)-bediening dienen er in de spits vier treinen per uur ingelegd te worden en buiten de spits twee treinen per uur. NMBS zal het treinaanbod en de frequenties, zowel in de spits als in de daluren, afstemmen in functie van de evoluerende vraag.

Wat Infrabel betreft zijn er met betrekking tot het GEN geen bijkomende infrastructuurwerken te Ninove voorzien.

7) Er is goederenvervoer mogelijk op het oude industriespoor. Een firma was hiervoor vragende partij, maar heeft tot op heden nog geen goederentrafiek per spoor aangetrokken.