BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
17 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5292

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Geld lenen - SMS - E-mail - Consumentenkrediet - Woekeraars - Minileningen - Flitskrediet - Reacties
________
lening
kortlopend krediet
internet
elektronische handel
mobiele telefoon
consumptief krediet
bescherming van de consument
mobiele communicatie
________
17/1/2012Verzending vraag
28/2/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5291
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5292 d.d. 17 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds kort is de Europese marktleider in SMS-minileningen ook actief in ons land. Sinds september heeft het zijn minilening concept in BelgiŽ gelanceerd. In hun persmededeling omschrijven ze zich als volgt: "Wij bieden leningen aan tussen 50 EUR en 200 EUR, voor een periode van 15 of 30 dagen, afhankelijk van het geleende bedrag. De kosten zijn zeer transparant: geen interesten, geen maandelijkse afbetalingen, enkel een vast bedrag per lening. Deze service laat mensen toe om onverwachte uitgaven op te vangen, of een klein gat in hun budget te overbruggen.".

Een aanvraag indienen is eenvoudig: via internet of via SMS. De consument krijgt een antwoord binnen gemiddeld 10 minuten nadat de aanvraag is ontvangen en het geld wordt onmiddellijk na goedkeuring naar je rekening overgeschreven. Geen vervelend papierwerk vereist (zie https://www.ferratum.be/nl/first-news-article).

Wie de voorwaarden nakijkt ziet dat er kosten worden aangerekend voor het flitskrediet. Wie 50 euro leent voor 15 dagen betaalt 10 euro kosten. Wie 150 euro leent voor 3 dagen betaalt 37,50 euro kosten. Wie 200 euro leent voor 30 dagen betaalt 49,99 euro. Men vindt deze gegevens terug in hun voorwaarden in een zogenaamde "leentabel". Bovendien heeft de consument geen bedenktijd want binnen de 10 minuten wordt de lening toegekend en gestort op rekening. Dit zijn duidelijk woekeringresten die geen meerwaarde bieden voor de economie bieden en onmiddellijk moeten gestopt worden.

Ikzelf ontving zo overigens een mail die mij deze diensten, weliswaar van een andere firma, aanbood. Ik verwijs hieromtrent naar mijn eerdere schriftelijke vragen waarin ik aangaf te vrezen dat het flitskrediet dat reeds enige tijd in Nederland bestaat ook bij ons zou opduiken (stuk nr. 5-3295 en stuk nr. 5-5080). Heden is het zover. De website heeft overigens een zogenaamde promo lopen als startaanbod. Gedurende een beperkte periode kan je als nieuwe klant gratis 50 Ä lenen. Hieraan moet paal en perk worden gesteld.

Gezien het voorgaande kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Hoe reageert u op het bestaan van deze online woekeraars en het feit dat de grootste marktspeler binnen Europa heden ook in ons land actief is?

2) Heeft het de Commissie voor het Bank-, Financie, en Assurantiewezen (CBFA) of heeft uzelf of uw administratie reeds klachten ontvangen over Belgische slachtoffers van deze woekeraars? Zo ja, hoeveel klachten heeft u ontvangen?

3) Heeft de economische inspectie reeds klachten ontvangen omtrent deze internetwoekeraars? Zo ja, om hoeveel klachten ging het?

4) Welke stappen acht u aangewezen om op te treden tegen deze internetwoekeraars gezien deze zich richten op Belgische consumenten? Kan u dit uitvoerig toelichten?

5) Heeft u weet van andere EU landen die het slachtoffer zijn van woekerleningen die via het internet worden aangeboden vanuit andere EU landen? Zo ja, is gezamenlijk optreden niet aangewezen?

6) Kan u aangeven of deze websites en hun praktijken conform de recent gewijzigde Wet op het consumentenkrediet zijn en of het berekenen van exorbitante behandelingskosten niet valt onder de maximale aan te rekenen rente? Kan u dit toelichten en aangeven hoe hiertegen eventueel kan worden opgetreden?

7) Welk praktisch advies heeft u voor Belgische consumenten die zouden zijn ingegaan op aanbiedingen vanwege deze online woekeraars?

8) Kan u bevestigen dat u deze woekeraars terstond zal aanpakken en dit om te voorkomen dat zij verder slachtoffers zouden maken?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2012 :

Ziehier het antwoord op de vraag van het geachte lid:

1. De “minileningen” of “flitskredieten” die worden aangeboden aan de Belgische klanten, vallen strikt juridisch genomen niet onder het toepassingsgebied van de door de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet geviseerde kredietovereenkomsten.

2 en 3. Er werd bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie één klacht ingediend door een consumentenorganisatie. Tot op heden heeft er geen enkele consument een klacht ingediend.

4. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling heeft een onderzoek gevoerd en haar onderzoeksresultaten meegedeeld aan het bevoegde parket van Dendermonde.

5 en 6. In Nederland bestaat deze praktijk van minileningen al langer, maar ook in andere Europese landen zijn dergelijke minileningen gangbaar, mede door de onderneming die ook in België een zetel heeft. Aangezien dit type leningen niet valt onder het toepassingsgebied van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of de Europese Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG van de Raad, bestaat er geen specifieke wetgeving op basis van dewelke gezamenlijk kan worden opgetreden. Voor wat betreft de Belgische situatie, greep de Algemene Directie Controle en Bemiddeling voor het vaststellingen terug naar een aantal bepalingen van het strafwetboek.

7. De enige goede raad die kan gegeven worden aan Belgische consumenten is vooral om tweemaal na te denken alvorens in te gaan op deze aanbiedingen, maar indien het al gebeurd is, kan ik de Belgische consumenten alleen maar adviseren om op basis van artikel 494 van het strafwetboek een klacht met burgerlijke partijstelling voor “woeker” in te dienen of bij vraag van betaling vanwege de betrokken onderneming op basis van artikel 1907ter van het Burgerlijk Wetboek de vermindering van de verplichtingen tot de loutere terugbetaling van het kapitaal van de overeenkomst te vragen.

8. De vaststellingen van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling werden reeds in 2011 aan het parket van Dendermonde bezorgd.

Bovendien heb ik aan de bevoegde diensten gevraagd hoe het best kan opgetreden worden tegen deze praktijken, die ik effectief onduldbaar vind.