BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5284

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
________
gelijke behandeling van man en vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming
________
16/1/2012 Verzending vraag
25/7/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3450
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5284 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd opgericht door de wet van 16 december 2002. Volgens artikel 4 van deze wet is het Instituut onder meer bevoegd om:

1º de studies en onderzoeken betreffende gender en gelijkheid van vrouwen en mannen te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;

2º aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen, met toepassing van artikel 3;

3º aanbevelingen te richten tot de overheid, privé-personen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1º vermelde studies en onderzoeken;

4º ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten tot bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen;

5º binnen de perken van zijn doel, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen. Die hulp laat toe aan de betrokkene om inlichtingen en raadgevingen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden, te verkrijgen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft het IGVM in 2010 een aanbeveling gericht aan uw departement? Zo ja, welke en waarom? In hoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de aanbevelingen?

2) Hoe vaak heeft uw departement advies of bijstand gevraagd aan het IGVM? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 25 juli 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag. 

De volgende gegevens hebben enkel betrekking op de directies en diensten die onder mijn bevoegdheid vallen en niet op de diensten die onder de bevoegdheid vallen van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie (M. De Block). 

1) Heeft het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) in 2010 een aanbeveling gericht aan uw departement? Zo ja, welke en waarom? In hoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de aanbevelingen? 

Mijn administratie onderhoudt op regelmatige wijze contacten met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Die contacten verlopen niet specifiek via aanbevelingen; ze verlopen door uitwisseling van informatie en adviezen.  

Bovendien werd bij de Stafdienst P&O een persoon aangewezen als verantwoordelijke voor de «gender mainstreaming». Aldus moet elk project en elke maatregel zodanig worden ontworpen dat ze zowel voor vrouwen als mannen tot voordeel zijn en dat ze de gelijkheid tussen de geslachten bevorderen. 

Zowel in ons intern als extern beleid wordt dus het evenwicht tussen mannen en vrouwen in het oog gehouden. Daarvoor is echter geen specifieke betrokkenheid van het IGVM vereist. 

2) Hoe vaak heeft uw departement advies of bijstand gevraagd aan het IGVM? Zo niet, waarom niet? 

In 2010 heeft mijn administratie geen advies moeten vragen aan het IGVM.  

In 2011 heeft de verantwoordelijke voor «gender mainstreaming» een opleiding gevolgd bij het IGVM, tijdens welke eventuele specifieke punten besproken konden worden.