BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5278

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
________
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________
16/1/2012 Verzending vraag
12/2/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3396
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5278 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.

Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u in 2010 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke en waarom?

Zo neen, waarom niet?

2) Is er in de loop van het jaar 2010 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke?

3) In hoeverre hebt u in uw beleid lopende het jaar 2010 rekening gehouden met de in het verleden door de Raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2012 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën deed in 2010 geen beroep op de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen.

De FOD Financiën is echter waakzaam inzake deze problematiek. Zo werkt de verantwoordelijke voor de diversiteit aan een actieplan 2011-2014 dat de uitvoering van de “gender mainstreaming” ondersteunt.