BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5271

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
________
gendermainstreaming
consultatieve bevoegdheid
gelijke behandeling van man en vrouw
________
16/1/2012 Verzending vraag
23/4/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3202
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5271 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, geldt er een wettelijk quotum wat de samenstelling van de federale adviesorganen betreft. Die adviesorganen mogen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht bestaan. Bij niet vervulling van die voorwaarde kan het orgaan in kwestie geen geldig advies meer uitbrengen. Bovenvermelde wet laat in artikel 2bis evenwel een afwijking door de Ministerraad toe als de voogdijminister van het orgaan de onmogelijkheid om de quota na te leven laat weten aan de minister die bevoegd is voor het gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen en die onmogelijkheid motiveert.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke adviesorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die adviesorganen, rekening houdende met het aantal mannen en vrouwen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

3) Voor welke adviesorganen werd op basis van bovenvermeld artikel 2bis een uitzondering gevraagd en wanneer?

Antwoord ontvangen op 23 april 2012 :

1. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 juli 1981 is de Raad samengesteld uit twintig leden die speciaal bevoegd zijn wegens hun deelname aan de activiteiten van organisaties die zich voor personen met een handicap interesseren of wegens hun sociale of wetenschappelijke activiteiten.

De Raad bestaat uit 8 vrouwen en 12 mannen.

De voorzitter is een man.

Er werd geen gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden voorzien in de wet van 1990.

2. De Commissie voor sociaal hulpbetoon aan de personen met een handicap, die een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling bevat.

Overeenkomstig artikel 31 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, is de afdeling samengesteld uit een voorzitter en zeven leden die, uit hoofde van hun deelname aan de activiteiten van instellingen die zich met zorg voor personen met een handicap bezighouden of wegens hun sociale activiteiten, daartoe bijzonder geschikt zijn.

Het mandaat dat is ingegaan op 10 februari 2000, duurt zes jaar.

De Nederlandstalige afdeling bestaat uit 6 vrouwen en 2 mannen.

De voorzitter is een vrouw.

De Franstalige afdeling bestaat uit 3 vrouwen en 5 mannen.

De voorzitter is een vrouw.

Er werd geen gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden voorzien in de wet van 1990.

Een procedure is lopende voor het opnieuw samenstellen van de Commissie. Er wordt daarbij geen gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden voorzien in de wet van 1990.