BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5265

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
________
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________
16/1/2012 Verzending vraag
20/7/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3419
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5265 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2012 :

1) In mei 2010 werd naar aanleiding van de toepassing van de wet van 12 januari 2007 betreffende de controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen en van het uitvoering koninklijk besluit van 26 januari 2010, een dienst geconsolideerd die als opdracht had de uitbouw van gendermainstreaming, diversiteitsbeleid (met inbegrip van gelijke-kansenbeleid) en familiebeleid te realiseren. 

In het managementplan van de voorzitter werd als 9de krachtlijn in de ontwikkeling van de organisatie opgenomen :  

De Federale Overheidsdienst (FOD) zal erover waken om de gender-dimensie (‘gender mainstreaming) in het geheel van zijn activiteiten te integreren.  Daarvoor zal hij steunen op de interne coördinatiestructuur in het kader van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 betreffende de samenstelling, missies en functionering van de interdepartementale coordinatiegroep en van de minimale kwalificatieniveaus van diens leden ter uitvoering van art. 8 van de wet van 12 januari 2007 ter controle van de toepassing van de resoluties van de wereldconferentie over de vrouwen van Peking van september 1995. 

In hoofdstuk 4 van het managementplan van de voorzitter “onze operationele doelstellingen” werd volgende doelstelling opgenomen :

(6.11) De FOD zal in zijn strategische planningsinstrumenten van zijn personeelsbeleid de verbintenissen integreren betreffende de diversiteit (zoals weerhouden in het Handvest Diversiteit van de Federale overheid, zoals in 2006 ondertekend), de geïntegreerde genderaanpak of gendermainstreaming’ (zoals voorzien door de wet van 12 januari 2007 over de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie van 1995 in Beijing en het koninklijk besluit van 26 januari 2010) en de integriteit, en de realisatie ervan meten. 

2) Op de betrokken basisallocatie (B.A. 21/01.12.11.11) werd een krediet van 7 000 euro vastgelegd, maar er werd uiteindelijk niks mee betaald