BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5261

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de eerste minister
________
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
________
gelijke behandeling van man en vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming
________
16/1/2012Verzending vraag
2/3/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3437
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5261 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd opgericht door de wet van 16 december 2002. Volgens artikel 4 van deze wet is het Instituut onder meer bevoegd om:

1º de studies en onderzoeken betreffende gender en gelijkheid van vrouwen en mannen te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;

2º aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen, met toepassing van artikel 3;

3º aanbevelingen te richten tot de overheid, privé-personen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1º vermelde studies en onderzoeken;

4º ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten tot bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen;

5º binnen de perken van zijn doel, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen. Die hulp laat toe aan de betrokkene om inlichtingen en raadgevingen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden, te verkrijgen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft het IGVM in 2010 een aanbeveling gericht aan uw departement? Zo ja, welke en waarom? In hoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de aanbevelingen?

2) Hoe vaak heeft uw departement advies of bijstand gevraagd aan het IGVM? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2012 :

1. In 2010 werd geen enkele aanbeveling gericht aan de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister.

2. Mijn diensten hebben advies gevraagd aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor het opstellen van het actieplan Gender Mainstreaming, eigen aan de Kanselarij. Eveneens werd een beroep gedaan op het Instituut voor de organisatie van een interactieve opleiding omtrent de nieuwe wettelijke verplichtingen inzake Gender Mainstreaming die onder meer van toepassing zijn op het vlak van overheidsopdrachten, begroting, statistieken en het federale beleid. Deze opleiding heeft op 23 januari 2012 plaatsgevonden.