BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5227

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
________
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
________
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________
16/1/2012Verzending vraag
2/3/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3424
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5227 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2012 :

Algemeen hou ik bij de uitvoering van mijn beleid steeds rekening met de bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Dus, voor wat het sociaal statuut der zelfstandigen betreft, wil ik nogmaals wijzen op enerzijds de bijzondere aandacht die ik aan meewerkende echtgenoten besteed heb om hen te kunnen laten genieten van een volledige sociale bescherming, door het creëren van hun specifieke statuut, en anderzijds het verbeteren van de toegang van vrouwen tot het ondernemerschap door de uitvoering van het Familieplan voor zelfstandigen die met name de versoepeling van het zwangerschapsverlof, de versnelling van de toekenning van de moederschapshulp (105 gratis dienstencheques) en de uitvoering van twee nieuwe maatregelen om de verzoening te bevorderen tussen werk- en privéleven (verlof voor de begeleiding van familieleden in geval van ernstige of ongeneeslijke ziekte) mogelijk heeft gemaakt.

Wat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) betreft :

1. Zelfs al beschikte het FAVV nog niet over een doeltreffend beleid om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen, heeft zij in 2010 sommige acties ondersteund die met dit doel werden opgestart. Het Agentschap heeft bijvoorbeeld het project van Selor “Top Skills”, bestemd om vrouwen aan te moedigen voor managementfuncties te postuleren, ruimschoots verspreid en ondersteund. Sinds 2009 heeft het Agentschap de gewoonte aangenomen om zowel in het directiecomité als in het basisoverlegcomité de personeelsstatistieken voor te leggen met een onderscheid tussen vrouwen en mannen.

In 2011 heeft het Agentschap zich “officieel” ingezet voor een beleid o.a. ter bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen, waarbij ze het Diversiteitscharter ondertekende en een actieplan voor diversiteit instelde.

2. Rekening houdende met het feit dat er in 2010 geen specifiek beleid ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen was, is het niet mogelijk de kost van dergelijke acties, zowel globaal of per begrotingspost, te berekenen.

Wat het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) betreft:

1. In 2010 werden er bij het BIRB geen concrete beleidsmaatregelen en acties ondernomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Dit is echter niet specifiek noodzakelijk omdat de verhouding vrouw / man ongeveer 50 – 50 % bedraagt bij het BIRB.

2. Bij het BIRB werden er in 2010 geen effectieve uitgaven gedaan ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Wat het Centrum voor onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) betreft :

1. Het CODA heeft geen maatregelen genomen in dit kader.

2. /

Wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) betreft:

In 2010 zijn er geen concrete maatregelen en acties genomen, specifiek ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Er zijn in 2010 ook geen effectieve uitgaven goedgekeurd met het oog op de bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen.