BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5219

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de minister van Justitie
________
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
________
gendermainstreaming
consultatieve bevoegdheid
gelijke behandeling van man en vrouw
________
16/1/2012 Verzending vraag
12/3/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3190
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5219 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, geldt er een wettelijk quotum wat de samenstelling van de federale adviesorganen betreft. Die adviesorganen mogen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht bestaan. Bij niet vervulling van die voorwaarde kan het orgaan in kwestie geen geldig advies meer uitbrengen. Bovenvermelde wet laat in artikel 2bis evenwel een afwijking door de Ministerraad toe als de voogdijminister van het orgaan de onmogelijkheid om de quota na te leven laat weten aan de minister die bevoegd is voor het gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen en die onmogelijkheid motiveert.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke adviesorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die adviesorganen, rekening houdende met het aantal mannen en vrouwen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

3) Voor welke adviesorganen werd op basis van bovenvermeld artikel 2bis een uitzondering gevraagd en wanneer?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2012 :

1. Op grond van de thans beschikbare informatie volgt hierbij een overzicht van de adviesorganen die ressorteren onder mijn bevoegdheid.

2. Per adviesorgaan is de samenstelling man-vrouw aangegeven, waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap.

3. Voor onderstaande adviesorganen werd geen enkele afwijking op basis van artikel 2bis gevraagd.

Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke en sektarische organisaties :

Effectieve leden : 7 mannen – 1 vrouw

Plaatsvervangende leden : 4 mannen -2 vrouwen

Voorzitter : man

Plaatsvervangend voorzitter : vrouw

Departementale Stagecommissie Samenstelling Nederlandstalige commissie :

Effectieve leden : 5 mannen – 3 vrouwen

Plaatsvervangende leden : 5 mannen – 4 vrouwen

Voorzitter : man

Geen plaatsvervangende voorzitter

Samenstelling Franstalige commissie :

Effectieve leden : 4 mannen – 4 vrouwen

Plaatsvervangende leden : 5 mannen – 4 vrouwen

Voorzitter : vrouw

Geen plaatsvervangende voorzitter

Raad van beroep in het kader van Evaluatiecyclus :

Samenstelling raad van beroep niveaus A en B :

Effectieve leden : 7 mannen – 7 vrouwen

Plaatsvervangende leden : 7 mannen – 7 vrouwen

Voorzitter : 1 man

Plaatsvervangend voorzitter : man

Samenstelling raad van beroep niveaus C en D :

Effectieve leden : 7 mannen – 7 vrouwen

Plaatsvervangende leden : 6 mannen – 8 vrouwen

Voorzitter : 1 man

Plaatsvervangend voorzitter : man

Evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek :

Effectieve leden : 5 mannen – 1 vrouwen

Geen plaatsvervangende leden

Voorzitter : man

Geen plaatsvervangende voorzitter

Jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie :

Effectieve leden : 3 mannen – 2 vrouwen

Geen plaatsvervangende leden

Voorzitter : vrouw

Plaatsvervangend voorzitter : vrouw

Adviesraad van de magistratuur :

Samenstelling Nederlandstalig College :

Effectieve leden : 12 mannen - 10 vrouwen

Plaatsvervangende leden : 11 mannen – 7 vrouwen

Voorzitter : man

Plaatsvervangend voorzitter : vrouw

Samenstelling Franstalig College :

Effectieve leden : 14 mannen – 8 vrouwen

Plaatsvervangende leden : 7 mannen - 4 vrouwen

Voorzitter : man

Plaatsvervangend voorzitter : man

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen :

Effectieve leden : 5 mannen – 4 vrouwen

Geen plaatsvervangende leden

Voorzitter : man

Geen plaatsvervangende voorzitter

Raadgevend Comité sociale dienst :

Effectieve leden :6 mannen – 4 vrouwen

Plaatsvervangende leden : 2 mannen -3 vrouwen

Voorzitter : man

Plaatsvervangend voorzitter : vrouw

Centrale Commissie voor documentatie :

Effectieve leden : 15 mannen – 9 vrouwen

Geen plaatsvervangende leden

Voorzitter : man

Geen plaatsvervangende voorzitter

Beheers- en toezichtcomité bij het centraal bestand van berichten, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling :

Effectieve leden : 10 mannen – 1 vrouw

Plaatsvervangende leden : 10 mannen – 1 vrouw

Voorzitter : man

Plaatsvervangend voorzitter : man

Adviesraad voor wapens :

Effectieve leden : 21 mannen

Plaatsvervangende leden : 18 mannen – 3 vrouwen

Voorzitter : man

Geen plaatsvervangende voorzitter

Adviesraad van het sociaal strafrecht

Effectieve leden : 9 mannen -9 vrouwen

Geen plaatsvervangende leden

Voorzitter : man

Geen plaatsvervangende voorzitter