BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5211

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen
________
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
________
ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats
________
16/1/2012 Verzending vraag
21/2/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3168
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5211 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42 %, terwijl het Europese gemiddelde 49 % was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3 % (in plaats van 2 % voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Het koninklijk besluit voorziet ook een wervingsstop waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zou kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen tegen 1 januari 2010.

Tevens voorziet het koninklijk besluit in een begeleidingscommissie die onder meer als doel heeft verslag uit te brengen aan de regering over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt. In haar evaluatieverslag voor het jaar 2010 stelt de commissie vast dat de tewerkstellingsgraad voor personen met een handicap slechts 1,28 % bedraagt.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Hoeveel mensen zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

2) Hoeveel personen met een handicap zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

3) Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

4) Hebt u het quotum van 3 % gehaald op 1 januari 2010?

5) Indien u het quotum niet gehaald hebt, door welke sancties werd u getroffen? Werd er een wervingsstop doorgevoerd? Welke gevolgen heeft u daardoor ondervonden?

6) Welke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te behalen? Hebt u zicht op de effectiviteit van deze maatregelen?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2012 :

A. Rijksdienst voor Pensioenen.

 1. Op 31 december 2010 telde de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in totaal 2 142 medewerkers.

 2. Op dezelfde datum waren er 32 medewerkers met een handicap tewerkgesteld bij de RVP.

 3. De tewerkstellingsgraad die door de Begeleidingscommissie voor de Aanwerving van personen met een handicap (BCAPH) werd gevalideerd in haar verslag van 2010 bedraagt 1,81 % (van het aantal medewerkers in VTE).

 4. Het quotum van 3 % wordt niet bereikt.

 5. De BCAPH heeft geen negatieve sancties voorgesteld omdat de Rijksdienst voor Pensioenen in 2010 inspanningen heeft geleverd om personen met een handicap aan te werven.

 6. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen doet de RVP een beroep op de geslaagdendie door Selor op de bijzondere lijst van personen met een handicap zijn ingeschreven telkens als de mogelijkheid zich voordoet, met andere woorden als één van de beschikbare kandidaten op deze lijst beantwoordt aan de voorwaarden van de in te vullen betrekking. Er wordt tevens bijzondere aandacht besteed aan de redelijke aanpassing van de werkpost in functie van de handicap van het nieuwe personeelslid en aan zijn succesvolle integratie in de diensten van de instelling.

B. Pensioendienst voor de Overheidsdiensten.

 1. Op 1 augustus 2011 waren bij de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 490 personen tewerkgesteld. Dit aantal stemt overeen met 413,22 VTE’s.

 2. Op bovenvermelde datum zijn er vier personen met een handicap tewerkgesteld bij de PDOS.

 3. Het aandeel van personen met een handicap in de totale tewerkstelling van 413,22 VTE’s bij de PDOS op datum van 1 augustus 2011 bedraagt 1 % (afgerond cijfer).

 4. Op 1 januari 2010 waren er bij de PDOS 521 personen tewerkgesteld, waaronder zeven personen met een handicap. Op deze datum bedroeg de tewerkstelling van personen met een handicap 1,64 % op een totale tewerkstelling van 426,67 VTE’s. Met dit aantal haalde de PDOS op 1 januari 2010 het vooropgestelde quotum van 3 %, hetzij twaalf personen met een handicap, niet.

 5. De PDOS heeft geen sancties gekregen voor het niet behalen van het quotum inzake de tewerkstelling van personen met een handicap.

 6. Budgettaire besparingen op de personeelsenveloppe hebben de afgelopen jaren de mogelijkheid van werving van nieuwe personeelsleden en dus ook van personen met een handicap beperkt. De PDOS engageert zich echter wel, in functie van de gezochte functieprofielen, de specifieke reserves voor personen met een handicap te raadplegen en zo het vereiste quotum in de toekomst te benaderen.