BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5206

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
________
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
________
gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw
________
16/1/2012 Verzending vraag
16/4/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3209
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5206 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 16 april 2012 :

1.     Het enige beheersorgaan bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole (B&B) is het Directiecomité

2.     Het Directiecomité is op 31 december 2011 samengesteld uit een voorzitter en 6 effectieve leden. Eén functie van directeur-generaal is op dit moment niet ingevuld.

-    1 voorzitter van het directiecomité

-    3 directeurs-generaal van de operationele diensten, waaronder 1 vacante functie

-    3 directeurs van de stafdiensten, in shared service met de andere horizontale FOD’s

-    1 directeur van de beleidscel van de Minister van Begroting.

Het directiecomité is eind 2011 samengesteld uit 7 effectieve, mannelijke, leden. Het Directiecomité is normaal samengesteld uit 8 effectieve leden.