BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5037

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nederland - Gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties - Directiesalarissen - Transparantie verloning en balans - Onderzoek - Fiscaal aftrekbare giften
________
Nederland
niet-gouvernementele organisatie
gift
belastingaftrek
ondernemingsdirecteur
loon
economische ethiek
________
28/12/2011Verzending vraag
28/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3753
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5037 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet onlangs onderzoek uitvoeren naar de directiesalarissen van ontwikkelingsorganisaties. Hierbij lag de focus op organisaties die meer dan een half miljoen euro aan subsidies ontvangen. Voor die organisaties bepaalt het ministerie een maximum salaris voor een directeur. In 2009 was dit 121.000 euro, exclusief vakantietoeslag. De aanleiding voor het onderzoek zijn de naar verluidt bijzonder hoge salarissen bij het Nederlandse Rode Kruis en de ontwikkelingsorganisatie SNV, wat heel wat politieke en maatschappelijke ophef veroorzaakte. Volgens het jaarverslag 2009 van SNV verdiende de directeur 155.072 euro, en bij het Rode Kruis was dit 141.828 euro.

Mijn vragen aan de minister :

1) Hoe reageert hij op dit Nederlandse initiatief? Is hij een doorlichting genegen van de verloning van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen?

2) Is in BelgiŽ reeds onderzoek gevoerd naar de salarissen bij hulporganisaties die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen? Zo ja, op basis van welke criteria werd dit onderzoek gevoerd? Kan de minister dit uitvoerig toelichten? Zo niet, is hij van plan een gelijkaardig onderzoek op te starten?

3) Hoe gaat de minister de transparantie verhogen inzake het verloningsbeleid, alsook wat betreft de algehele balans, de resultatenrekening en de werkingskosten van hulporganisaties die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen? Is hij bereid erop aan te dringen dat de lonen van de bestuurders en de leden van het topmanagement worden bekend gemaakt? Kan hij elk onderdeel van de vraag gedetailleerd toelichten?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2012 :

1) De Belgische reglementering voorziet op dit ogenblik niet in dergelijke doorlichting.

2) Geen weet van een algemeen onderzoek naar de salarissen in hulporganisaties die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen.

Volgens de regelgeving die van toepassing is voor niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties, is de subsidieerbare loonkost = het bruto bedrag van het loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, verplichte bijdragen. Het loon volgt de loonbarema’s van de federale ambtenaren. In het kader van de controle op de verantwoording van de subsidie (van de organisatie in kwestie), worden dan op basis van steekproeven, nagegaan of de reglementering wordt gerespecteerd. Er bestaat geen regelgevend kader dat betrekking heeft op de salarissen die buiten de subsidie worden betaald.

3) Mogelijk interessant om informatie uit te wisselen met Federale Overheidsdienst (FOD) Fin. Deze FOD controleert immers op regelmatig basis elke organisatie die een erkenning heeft om fiscale attesten af te leveren. Zij verifiëren of de normen qua kosten voor algemeen beheer en fondsenwerving gerespecteerd worden