BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5036

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
EthiopiŽ - Ontwikkelingsgelden - Oppositie - Manipulatie verkiezingen
________
ontwikkelingshulp
EthiopiŽ
________
28/12/2011Verzending vraag
28/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3750
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5036 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

EthiopiŽ ontvangt jaarlijks ruim drie miljard dollar steun voor onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en voedsel. In zijn rapport "Development Without Freedom" stelt Human Rights Watch dat de Ethiopische regering westerse ontwikkelingshulp aanwendt om de oppositie monddood te maken. Uit enkele honderden vraaggesprekken die de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie in EthiopiŽ voerde met boeren en dorpsbewoners bleek dat wie in EthiopiŽ niet in de pas loopt, geen toegang krijgt tot ontwikkelingsgelden. De stembusgang draaide uit op een monsterzege van de regeringspartij. Volgens Human Rights Watch moeten westerse donoren kritischer kijken naar de manier waarop met ontwikkelingshulp wordt omgegaan.

Mijn vragen aan de minister :

1) Kent de minister het rapport "Development Without Freedom" waarin wordt gesteld dat ontwikkelingsgelden worden gebruikt om de oppositie monddood te maken?

2) Hoe beoordeelt hij de beschuldigingen in dit rapport met betrekking tot het manipuleren van de verkiezingen door het al dan niet toegang verschaffen tot ontwikkelingshulp?

3) Doet BelgiŽ aan ontwikkelingssamenwerking met EthiopiŽ? Zo ja, in hoeverre gaan de beschuldigingen ook op voor Belgische ontwikkelingsgelden, en welke gevolgen heeft dat voor de relatie met EthiopiŽ? Welke implicaties heeft dit rapport voor onze rechtstreekse en onrechtstreekse hulp aan EthiopiŽ?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2012 :

1) Ik heb kennis genomen van dit rapport.

2) Het is duidelijk dat de beschuldigingen van “wijdverspreid en systematisch” misbruik van ontwikkelingsgeld niet met de realiteit stroken, met ander woorden de betrouwbaarheid van het rapport kan in twijfel getrokken worden. Tegelijkertijd staat het vast dat een dergelijk misbruik op occasionele basis zeker niet uit te sluiten is, des te meer omdat een meerpartijen-democratie in Ethiopië vooralsnog een verre droom is. Het rapport dient dan ook gezien te worden als een aansporing tot meer monitoring, meer transparantie, en meer overleg met de Ethiopische regering.

3) Sinds 2003 is Ethiopië geen partnerland meer van de Belgische gouvernementele samenwerking. Alle projecten van de gouvernementele samenwerking in Ethiopië werden afgesloten.

De openbare ontwikkelingshulp van België aan Ethiopië bedroeg in 2010 een totaal bedrag van 3 157 731 euro. Vooral de indirecte samenwerking (Niet-gouvernementele organisatie (NGO) en universitaire samenwerking) en het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid zijn actief in Ethiopië.

Gelet op de problematiek van de honger in de Hoorn van Afrika heeft de parlementaire werkgroep voor het Belgisch fonds voor Voedselzekerheid aanbevolen om activiteiten te ontwikkelen in Ethiopië.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking wijst in alle ontwikkelingslanden - dus met inbegrip van Ethiopië - op basis van gestandaardiseerde procedures en relevante criteria middelen toe aan haar indirecte partners. Zowel op het terrein als op het hoofdbestuur worden nauwe relaties onderhouden met deze partners en worden ondersteunde projecten en programma's samen opgevolgd.

Geen enkele van de door de Belgische ontwikkelingssamenwerking ondersteunde partners hebben bij het hoofdbestuur in Brussel of bij onze Ambassade in Addis Abeba er melding van gemaakt dat de door ons voorziene ondersteuning onder druk van de Ethiopische autoriteiten op een discriminatoire basis zou worden onthouden aan de voorziene begunstigden.