BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4704

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Marokko - Gevangenen - Opvang - Uitlevering - Protocol - Overbevolking - Menswaardige behandeling van de gevangenen - Rechten van de mens
________
Marokko
overbrenging van gedetineerden
________
28/12/2011Verzending vraag
17/12/2013Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3617
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4704 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds vele jaren poogt BelgiŽ Marokko te belasten met de opname van Marokkaanse gevangenen. Dit voorjaar werd een aanvullend protocol aangaande de overname door Marokko van Marokkaanse gevangenen in BelgiŽ afgesloten tussen beide landen. Marokko kampt echter zelf met een overbevolking van haar gevangenissen en een verdere belasting lijkt niet echt haalbaar en verdedigbaar. Toch wenst ons land snel werk te maken van de uitlevering van gevangen Marokkaanse onderdanen aan Marokko.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe verloopt deze operatie waarbij Marokko Marokkaanse gevangenen opvangt en hun straf in Marokko laat uitvoeren? Wat zijn de vooruitzichten voor de volgende maanden? Welke stappen heeft de geachte minister reeds ondernomen om deze uitlevering te kunnen realiseren?

2) Is hij zich bewust van de overbevolking in de Marokkaanse gevangenissen? Welke controle op de correctheid van de levensomstandigheden in de Marokkaanse gevangenissen heeft de minister? Aan welke criteria dienen de Marokkaanse gevangenissen te voldoen? Hoe wordt dit opgevolgd? Op welke wijze zal de geachte minister waarborgen kunnen vragen voor een menswaardige behandeling van deze gevangenen in Marokko? Wordt het Internationaal verdrag van de Rechten van de Mens volkomen gewaarborgd?

3) Is hij verantwoordelijk voor eventuele schendingen van de mensenrechten binnen de Marokkaanse gevangenissen? Worden ook mensen met een Belgische nationaliteit uitgeleverd aan Marokko?

Antwoord ontvangen op 17 december 2013 :
 1. Het aanvullend protocol bij het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997, is op 1 mei 2011 in werking getreden.

  Dit protocol voorziet dat overbrengingen kunnen plaats vinden zonder akkoord van de veroordeelde; met andere woorden er dient geen verzoek uit te gaan van de gedetineerde.

  Van het totaal aantal gedetineerden van Marokkaanse nationaliteit in de Belgische gevangenissen wordt door Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) nagegaan ten aanzien van hoeveel van deze personen een besluit tot uitzetting of terugwijzing is genomen.

  Op dit aantal worden nog een aantal andere uitsluitingscriteria gecheckt (met betrekking tot de verblijfssituatie, eventueel huwelijk met Belg, arbeidsongeval of beroepsziekte, enzovoort).

  Personen in voorlopige hechtenis en illegaal verblijvend in België vallen niet onder dit aanvullend protocol.

  Heden hebben al negen overbrengingen plaats gevonden naar Marokko.

  Marokko verbindt zich ertoe op basis van het protocol om te antwoorden binnen een redelijke termijn en samen met België de praktische regeling te treffen voor de overbrenging van de betrokken gedetineerden en dit op kosten van de Belgische staat, voor zover de gedetineerden voldoen aan de voorwaarden van het protocol.

 2. Met Marokko gebeurt de internationale samenwerking in strafzaken op basis van wederzijds vertrouwen. Marokko kent net als België een overbevolking van de gevangenissen. Er wordt getracht een zo goed mogelijk beleid te voeren in gevangenissen die kampen met overpopulatie.

  België houdt rekening met informatie van veroordelingen door het EHRM (of andere instanties inzake mensenrechten) en/of evaluaties door inspectieorganen vooraleer tot overbrenging over te gaan. Er zal bijgevolg geen overbrenging plaats vinden naar een land waar de mensenrechten worden geschonden.

  De gedetineerde wordt ook steeds verhoord in het kader van zijn overbrenging, waarbij hij steeds de redenen kan aangeven en bewijzen daaromtrent aanreiken waarom hij niet wenst overgebracht te worden. De centrale autoriteit zal vervolgens deze argumenten nagaan.

 3. Overbrenging heeft tot doel een gedetineerde over te brengen naar zijn of haar land van herkomst omwille van de sociale re-integratie.

  Enkel Marokkaanse gedetineerden vallen onder de toepassing van dit verdrag. Van zodra men beschikt over de dubbele nationaliteit Belg-Marokkaan, komt men niet meer in aanmerking voor overbrenging.