BELGISCHE SENAAT
________
Buitengewone zitting 2010
________
30 augustus 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-43

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Arbeidsovereenkomsten - Elektronisch opmaken - Uitvoeringsbesluiten - Stand van zaken
________
arbeidscontract
elektronische handtekening
gegevensbescherming
elektronisch document
________
30/8/2010 Verzending vraag
25/3/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-43 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen werd het juridische kader omschreven waarbinnen arbeidsovereenkomsten via elektronische weg kunnen worden opgemaakt.

Belangrijk hierbij zijn onder andere de bepalingen in verband met de elektronische handtekening. Naar verluidt is het koninklijk besluit, dat de veiligheidswaarborgen in verband met het gebruik van deze elektronische handtekeningen moet vaststellen, nog niet gepubliceerd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Kan de minister mij melden waarom dit nog niet gebeurd is en vanaf wanneer dit in de praktijk zal kunnen worden gebracht?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2011 :

Titel III van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen legt het juridisch kader vast voor het elektronisch afsluiten van arbeidsovereenkomsten en het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde sociale documenten.

Op grond van deze regelgeving kunnen arbeidsovereenkomsten eveneens worden aangegaan door middel van een elektronische handtekening die wordt gecreëerd door de elektronische identiteitskaart. Een exemplaar van een op die wijze aangegane arbeidsovereenkomst moet worden opgeslagen bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst. Deze dienstverlener moet voldoen aan de voorwaarden inzake elektronische archivering als bepaald krachtens de wet van 15 mei 2007 tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten.

Naast de elektronische handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd, voorziet de wetgeving ook in de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten af te sluiten via andere systemen van elektronische handtekening.

Daartoe dient de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad en na advies van de Nationale Arbeidsraad, te bepalen aan welke veiligheidsvoorwaarden dergelijke alternatieve systemen moeten voldoen.

Een ontwerp van koninklijk besluit in die zin werd in de loop van 2007 voor advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad, die daaromtrent het advies nr. 1 613 van 31 mei 2007 uitbracht.

In dit advies heeft de Nationale Arbeidsraad zich vragen gesteld omtrent de link tussen enerzijds bedoeld koninklijk besluit en anderzijds de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten en het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende organisatie van de controle en de accreditatie van de certificatie-dienstverleners die gekwalificeerde certificaten afleveren.

Voornoemde wet en uitvoeringsbesluit bevatten eveneens regels en procedures inzake accreditatie en controle voor elektronische handtekeningen.

Teneinde mogelijke problemen te vermijden heeft de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen het opportuun geacht dat de regels die van toepassing zijn op de verleners van vertrouwensdiensten (elektronische archivering) door één enkele wettekst zouden worden geregeld.

Om hieraan gevolg te geven werd een wettekst voorbereid die de bedoelde regels zou onderbrengen in de wet van 9 juli 2001, waarbij de wet van 15 mei 2007 (waarnaar wordt verwezen door Titel III van de wet van 3 juni 2007) zou worden opgeheven.

Omwille van de vervroegde ontbinding van de federale wetgevende Kamers is deze wetswijziging nog niet in werking kunnen treden. Dientengevolge is ook het besluit dat uitvoering moet geven aan Titel III van de wet van 3 juni 2007 nog niet goedgekeurd geworden.

Dit laatste zal pas kunnen gebeuren eenmaal een nieuwe regering is gevormd.