BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4226

de Lieve Maes (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Besparingen - Sluiting loketten - Gewestelijk Express Net
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegstation
________
28/12/2011Verzending vraag
9/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2995
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4226 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Net voor het reces stonden er in verschillende kranten artikels over het plan van de NMBS om in 38 stations de loketten te sluiten en de stations aldus te degraderen tot stopplaatsen.

Dit is aangekondigd als een maatregel - al goedgekeurd door de raad van bestuur - die een besparing gaat opleveren en aldus de NMBS gaat helpen overleven. Het criterium dat gehanteerd werd is het aantal uitgevoerde transacties per dag aan het loket - als dit minder dan 100 was, kwam het station op de lijst.

De stations van Viane-Moerbeke (met 536 instappers op werkdagen in 2009), Kortenberg (542 instappers), Haaltert (574 instappers), Herzele (657 instappers) en Zaventem (1062 instappers) die deel uitmaken van het gepubliceerde lijstje, zijn stations uit het Gewestelijk Express Net (GEN).

Alhoewel het eerbiedwaardig is dat de NMBS probeert te besparen, roept deze maatregel bij mij toch een aantal vragen op, waarop ik van de geachte minister graag een antwoord had gekregen :

1) Vindt zij het logisch dat ook GEN-stations in dit lijstje worden opgenomen, vooraleer het volledige GEN-project is uitgevoerd? Dit project had toch de bedoeling het spoorverkeer de verhogen? Zijn er al gegevens bekend over evolutie van treinreizigers op de afgewerkte stukken van het GEN?

2) De stations van Zaventem en Kortenberg werden recentelijk nog gebouwd en verbouwd. Zijn er nog andere stations uit het lijstje waar de laatste twee jaar werken aan werden uitgevoerd? Zo ja, welke?

3) Uit de commentaren blijkt dat er bijvoorbeeld op de lijn Brussel-Leuven geen enkel loket meer zou zijn op een tussenhalte. Lijkt dit een klantvriendelijke opstelling volgens haar?

4) Wat zijn de besparingen die de NMBS met deze maatregel wenst te realiseren? Graag opgesplitst per station.

5) Hoeveel werknemers worden door deze maatregel getroffen? Ook graag per station. Gaan deze mensen afvloeien? Zo ja, wat zijn de kosten hieraan verbonden? Zo neen, waaruit bestaat dan de besparing?

6) Wat betreft de automaten die vereist zijn alvorens de loketten te sluiten: over hoeveel automaten spreken we hier (per station graag) en wat is de kostprijs van deze automaten? Welke talen zijn beschikbaar op de automaten? Zijn die verschillend per gewest?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2012 :

1. De invoering van het Gewestelijk Express Net (GEN) staat los van de eventuele sluiting van loketten in bepaalde haltes.

2. Er zijn geen andere GEN-stations betrokken.

3. De kwaliteit van de dienstverlening voor de klant zal gewaarborgd blijven:

  • Enerzijds zal een nieuwe generatie automaten geplaatst worden, die veel gebruiksvrien-delijker en voor meer gebruikers beschikbaar zullen zijn. De automaten zullen bovendien worden voorzien van bijkomende functionaliteiten;

  • Anderzijds zullen de wachtzalen toegankelijk zijn zoals voorheen.

4. en 5. Het betreft veertig personen. De betrokken bedienden zullen in andere stations in de onmiddellijke omgeving herbenuttigd worden. Het gaat hier om stations waar de dienstverlening wordt gehinderd door personeelsgebrek of stations waar het personeel haar verlof niet kan opnemen, ook door personeelsgebrek.

6. De stations zullen worden uitgerust met minstens een verkoopsautomaat. De automaat zal overal in tenminste de wettelijke landstalen bediend kunnen worden. Overal zal hetzelfde type automaat worden geplaatst