BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3949

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Gebruik openbaar vervoer - niet-betaling reiskosten door leefloongerechtigden - boete
________
openbaar vervoer
sociaal achtergestelde groep
reizigerstarief
armoede
minimumbestaansinkomen
________
28/12/2011Verzending vraag
14/5/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-95
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3949 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

OCMW's worden regelmatig geconfronteerd met mensen die betalingsmoeilijkheden hebben en met een leefloon moeten rondkomen. Het gebeurt dan ook dat leefloongerechtigden het risico nemen om zonder betalen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Zo nam ik recentelijk kennis van het geval van iemand die het ticket ten bedrage van 3,70 euro niet had betaald en in gebreke werd gesteld om niet alleen het bedrag van 3,70 euro, maar ook een boete van 200 euro te betalen.

Kan de minister mededelen:

1. hoeveel vaststellingen van niet-betaling van reiskosten (en voor welke bedragen) werden gedaan in 2008, 2009 en de eerste drie kwartalen van 2010, met opsplitsing naargelang de nationaliteit van de overtreders;

2. op welke wijze de inningsprocedure verloopt ingeval van vaststelling van wanbetaling;

3. in hoeveel van de onder 1 vermelde gevallen de forfaitaire boete van 200 euro werd gevraagd en uiteindelijk ook betaald;

4. in welke mate, om welke redenen en voor welke bedragen niet werd overgegaan tot recuperatie (met opsplitsing zoals gevraagd onder 1);

5. in welke mate een gratis gebruik wordt onderhandeld met de openbare vervoersmaatschappijen ten voordele van leefloongerechtigden, teneinde de mobiliteit en de participatiemogelijkheden van deze doelgroep te bevorderen (cfr. gepensioneerden, studenten, enz.)?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

1.   Het aantal vaststellingen van onregelmatigheden (C170) volgens de identificatie van de reiziger is als volgt:

 

2008

2009

2010

Adres in België (*)

234 721

319 270

378 589

Adres in buitenland (*)

15 546

19 482

21 577

Totaal

250 267

338 752

400 166

(*) De nationaliteit van de persoon in overtreding genomen, wordt niet genoteerd. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) beschikt niet over deze toelating volgens de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

De cijfers voor 2011 zijn nog niet beschikbaar. Deze worden pas bekendgemaakt na de publicatie van het jaarverslag.

2.   15 dagen na de feiten wordt een herinneringsbrief met het verschuldigde bedrag verstuurd, na 45 dagen wordt een ingebrekestelling verstuurd en na 60 dagen wordt een Pro Justitia opgesteld. Bij een ingebrekestelling wordt de ritprijs verhoogd met het forfaitaire bedrag dat momenteel 200 euro bedraagt.  

3.   Het aantal ingebrekestellingen waarbij de forfaitaire boete van 200 euro werd betaald is als volgt: 

 

2008

2009

2010

Aantal ingebrekestellingen

74 945

85 364

114 554

4.   De redenen waarom er niet werd overgegaan tot recuperatie zijn voornamelijk onvolledige en incorrecte adressen. 

5.   De modaliteiten voor iedere doelgroep worden beschreven in een bijlage van het beheerscontract tussen de Staat en de NMBS, geldig voor vijf jaar.

We noemen er hieronder enkele als voorbeeld op: 

De categorieën van patriottische aard (recht op volledig kosteloos vervoer in eerste en tweede klasse)

o   De oorlogsinvaliden

o   Pensioengerechtigde weduwen van militairen of gelijkgestelden uit hoofde van de oorlog 14-18 en 40-45, van de Koreaanse veldtocht, van de gebeurtenissen op het grondgebied van ex-Belgisch Congo, van Rwanda en Burundi, vanaf 1 juli 1960, van ongevallen overkomen gedurende een ontmijningsactie – burgerlijke slachtoffers van de oorlog van 14-18, aan wie een weduwepensioen is toegekend krachtens de gecoördineerde wetten van19 augustus 1921

o   Oud-strijders van de oorlog 14-18

o   Oud-strijders van de oorlog 40-45

o   Slachtoffers van de oorlog 14-18 en 40-45 (krijgsgevangenen zonder invaliditeit -gedeporteerden zonder invaliditeit)

o   Burgerlijke weerstanders

o   De weduwnaren/weduwen die een vermindering genieten om patriottische redenen

o   De weduwnaren/weduwen van de oorlogsinvaliden van de landen die het Verdrag van Brussel van 1952 ondertekend hebben en die gewoonlijk in België verblijven

o    De begunstigden van het koninklijk besluit van 27 juni 1983 houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden van het expeditiekorps voor Korea

·         Categorieën van sociale aard (hebben recht op volledig kosteloos vervoer)

o   In tweede klasse, de blinden (met inbegrip van de geleidehond aan de leiband)

o   In eerste en tweede klasse, de kinderen van minder dan 6 jaar, zonder vervoerbewijs, vergezeld door een persoon van 12 jaar en ouder met een geldig vervoerbewijs.

o   In tweede klasse, de kinderen van 6 tot minder dan 12 jaar, zonder vervoerbewijs, vergezeld door een persoon van 12 jaar en ouder met een geldig vervoerbewijs.

·         Categorieën van sociale aard (genieten 75% vermindering op het gedeelte van de prijs van het eersteklasbiljet dat het vaste bedrag overtreft)

o   de kinderen van 6 tot minder dan 12 jaar ten laste van grote gezinnen

·         Categorieën van professionele aard (genieten volledig kosteloos vervoer - vrijkaart 1e klas op het NMBS-net)

o   De ambtenaren en bedienden van de Directie “Spoorvervoer”van het directoraat-generaal van Vervoer te Land van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer belast met de opvolging van dit beheerscontract

·         Categorieën van professionele aard (genieten kosteloos vervoer in tweede klasse)

o   de zeelieden die als werkzoekenden bij de koopvaardijvloot zijn ingeschreven en die zich gaan aanmonsteren

·         Categorieën van professionele aard (genieten kosteloos vervoer in tweede klasse en 75 % vermindering op de prijs van het biljet die het vaste bedrag in 1e klas overtreft)

o   de journalisten die erkend zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken, of door de Algemene Belgische Persbond

·         Andere (genieten kosteloos vervoer - vrijkaart eerste klasse op het NMBS-net)

o   de leden van de Kamer, de Senaat alsook de leden van de Raden van de Gemeenschappen en Gewesten

o   de leden van het Europees Parlement