BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
26 oktober 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3573

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
________
armoede
sociale rechten
OMNIO
sociaal beleid
sociaal achtergestelde groep
________
26/10/2011Verzending vraag
2/12/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3574
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3573 d.d. 26 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De automatische toekenning van sociale rechten was en is ťťn van de prioriteiten in het kader van armoedebestrijding. Van heel wat beleidsmaatregelen is geweten dat ze matthŽuseffecten veroorzaken. Een maatregel kan nog zo goed bedoeld zijn, door een gebrek aan informatie of allerhande drempels bij het aanvragen of opnemen van de maatregelen komen ze niet steeds terecht bij de mensen die ze het meest nodig hebben. Daarnaast blijkt dat voor bij uitstek mensen in armoede een averechts gevolg sorteren en daardoor de achterstelling vergroten.

Hierover de volgende vragen aan de geachte ministers:

1) Welke resultaten hebt u al geboekt bij het automatische toekenning van sociale rechten? Concretiseerde men binnen uw bevoegdheiddomein(en) de opmaak van een inventaris van sociale rechten waarvan een "automatisering" wenselijk en mogelijk zou zijn? Zo ja, kan u een stand van zaken geven en mij deze lijst bezorgen? Zo neen, bestaan er plannen in deze richting en wanneer worden de eerste concrete resultaten verwacht?

2) Beschikt u hieromtrent al over financiŽle ramingen? Kan u mij deze bezorgen?

3) Bestaan er binnen uw bevoegdheidsdomein(en) plannen om bijkomende rechten aan het omnio-statuut te koppelen? Zo ja, over welke rechten gaat het hier en voor wanneer wordt dit geconcretiseerd?

4) Bestaat er hierover overleg met andere beleidsdepartementen? Op welke wijze wordt dit georganiseerd en met welke resultaten?

Antwoord ontvangen op 2 december 2011 :

Het probleem van de automatische toekenning van sociale rechten is geen bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie. Het lijkt me dat dit eerder andere departementen betreft, waaronder de FOD Sociale Zekerheid.

Ik verwijs u dan ook naar mijn collega van Sociale Zaken en Volksgezondheid.