BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
9 november 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-336

de Liesbeth Homans (N-VA)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Energiefacturen - Beperkte leesbaarheid, verstaanbaarheid en duidelijkheid - Maatregelen
________
CREG
energieprijs
energiedistributie
consumentenvoorlichting
facturering
elektrische energie
aardgas
________
9/11/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4158
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-336 d.d. 9 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De energiefactuur blijft voor de energieconsument een grote onbekende. Zo blijkt uit de jaarlijkse marktmonitor van de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) dat slechts een vijfde van de gezinnen weet hoe hoog hun verbruik is en dat de helft er geen enkele indicatie van heeft.

Het zogenaamde " Akkoord Van den Bossche " dat op 1 maart 2005 in werking trad, zegt nochtans het volgende:

" Punt V Communicatie naar de consument

De energieleveranciers verbinden zich in hun facturen ertoe alle vermeldingen op te nemen die verplicht zijn op grond van Europese, federale of gewestelijke regelgevingen. Bovendien verbinden zij zich ertoe dat -rekening houdend met deze regelgevingen- hun facturen duidelijk, leesbaar en verstaanbaar zouden zijn en dat zij een gemakkelijke vergelijking toelaten voor de consument.

Om deze doelstelling te verwezenlijken:

- hanteren zij zo veel als mogelijk eenvormige en eenvoudige terminologie;

- wordt bij de jaarlijkse factuur een glossarium gevoegd dat de termen toelicht die op de factuur zijn hernomen en die specifiek zijn voor de sector; dit glossarium zal bestendig beschikbaar zijn op de website van de leverancier; hij zal gratis een exemplaar ervan toesturen aan de consument die daarom vraagt;

- gebruiken zij een uniforme terminologie voor de aanduiding van de wettelijk opgelegde heffingen, bijdragen, taksen en nettarieven;

- bundelen zij samenhorende gegevens op de facturen zoals in hoofdstuk V, punt 10 wordt aangegeven;

- vermijden zij dat de vrije vermeldingen die de leverancier zelf beslist op te nemen in zijn factuur, door hun inhoud, vorm, aard of plaats de doelstellingen van duidelijkheid, verstaanbaarheid en vergelijking in het gedrang brengen. "

Uit de studie van de VREG blijkt nu dat voor velen de energiefactuur onverstaanbaar blijft.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke initiatieven zijn door de algemene directie van de bevoegde federale overheidsdienst sinds 2005 genomen om de energiefacturen transparanter en begrijpelijker te maken?

2) Welke verbeteringsmaatregelen komen er nog aan? Is hierbij overleg gepland met de regionale ministers van Energie? Zo ja, wat is de timing?

3) Op welke manier worden de energieleveranciers gecontroleerd in de uitvoering van het "Akkoord Van den Bossche"?

4) Werden sinds 2005 energieleveranciers bestraft wegens het niet naleven van het "akkoord Van den Bossche"? Zo ja, welke? Waaruit bestond de sanctie?