Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4158

van Liesbeth Homans (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Energiefacturen - Beperkte leesbaarheid, verstaanbaarheid en duidelijkheid - Maatregelen

CREG
energieprijs
energiedistributie
consumentenvoorlichting
facturering
elektrische energie
aardgas

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
22/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-336

Vraag nr. 5-4158 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De energiefactuur blijft voor de energieconsument een grote onbekende. Zo blijkt uit de jaarlijkse marktmonitor van de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) dat slechts een vijfde van de gezinnen weet hoe hoog hun verbruik is en dat de helft er geen enkele indicatie van heeft.

Het zogenaamde " Akkoord Van den Bossche " dat op 1 maart 2005 in werking trad, zegt nochtans het volgende:

" Punt V Communicatie naar de consument

De energieleveranciers verbinden zich in hun facturen ertoe alle vermeldingen op te nemen die verplicht zijn op grond van Europese, federale of gewestelijke regelgevingen. Bovendien verbinden zij zich ertoe dat -rekening houdend met deze regelgevingen- hun facturen duidelijk, leesbaar en verstaanbaar zouden zijn en dat zij een gemakkelijke vergelijking toelaten voor de consument.

Om deze doelstelling te verwezenlijken:

- hanteren zij zo veel als mogelijk eenvormige en eenvoudige terminologie;

- wordt bij de jaarlijkse factuur een glossarium gevoegd dat de termen toelicht die op de factuur zijn hernomen en die specifiek zijn voor de sector; dit glossarium zal bestendig beschikbaar zijn op de website van de leverancier; hij zal gratis een exemplaar ervan toesturen aan de consument die daarom vraagt;

- gebruiken zij een uniforme terminologie voor de aanduiding van de wettelijk opgelegde heffingen, bijdragen, taksen en nettarieven;

- bundelen zij samenhorende gegevens op de facturen zoals in hoofdstuk V, punt 10 wordt aangegeven;

- vermijden zij dat de vrije vermeldingen die de leverancier zelf beslist op te nemen in zijn factuur, door hun inhoud, vorm, aard of plaats de doelstellingen van duidelijkheid, verstaanbaarheid en vergelijking in het gedrang brengen. "

Uit de studie van de VREG blijkt nu dat voor velen de energiefactuur onverstaanbaar blijft.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke initiatieven zijn door de algemene directie van de bevoegde federale overheidsdienst sinds 2005 genomen om de energiefacturen transparanter en begrijpelijker te maken?

2) Welke verbeteringsmaatregelen komen er nog aan? Is hierbij overleg gepland met de regionale ministers van Energie? Zo ja, wat is de timing?

3) Op welke manier worden de energieleveranciers gecontroleerd in de uitvoering van het "Akkoord Van den Bossche"?

4) Werden sinds 2005 energieleveranciers bestraft wegens het niet naleven van het "akkoord Van den Bossche"? Zo ja, welke? Waaruit bestond de sanctie?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2012 :

1. De tekst die het geachte lid citeert in haar vraag, is deze van de laatste aanpassing die aan het akkoord “de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” werd aangebracht, namelijk op 11 juni 2008. Dit akkoord werd gesloten onder toezicht van de toenmalige minister van Consumentenzaken en deze tekst behoort dus tot de bevoegdheid van mijn collega, maar niettemin hebben wij beslist om samen te werken op dat domein.

De energiefactuur, en in het bijzonder de jaarlijkse afrekeningsfactuur, is door de vele regels die worden opgelegd – zowel door de federale als de gefedereerde overheden – een uitgebreid document geworden dat veel meer informatie moet bevatten dan een “klassieke” factuur. De doelstelling van de laatste aanpassing is geweest meer duidelijkheid, leesbaarheid en vergelijkbaarheid van de facturen voor de consument te creëren door meer geharmoniseerde terminologie en door het bundelen van de informatie.

Het akkoord is een gedragscode waartoe de ondertekenende ondernemingen zich verbinden. Het komt dus aan hen toe de nodige maatregelen te nemen om zich te conformeren aan deze aangegane verbintenissen. Na de inwerkingtreding van de aanvullende regels heeft de administratie de nieuwe factuurmodellen opgevraagd bij de energieleveranciers om na te gaan of er werd voldaan aan de opgenomen verplichtingen.

2. Recent is de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen gepubliceerd. Hierin figureert – als gevolg van een amendement dat werd ingediend door verschillende parlementsleden – een nieuw hoofdstuk 4 over de facturatie aan de klant.

Hierin is voorzien dat de bestaande gedragscode binnen de zes maanden na bekendmaking van deze nieuwe wet moet zijn aangepast. Is dit niet het geval dan zal de wet uitvoering krijgen via koninklijk besluit. Mijn collega en ik zelf zullen ons hieraan houden.

Tezelfdertijd kan worden nagegaan of de andere hoofdstukken van het akkoord aan wijziging toe zijn. Daartoe is overleg met alle betrokken partijen en overheden zeker nuttig.

3. Het zijn de diensten van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling die toezicht houden op de naleving van het akkoord en zich daarbij kunnen steunen op de bevoegdheden die ze putten uit de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Sedert de inwerkingtreding van het akkoord, werden door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling talrijke processen-verbaal opgesteld tegen verschillende energieleveranciers.

Deze processen-verbaal steunden onder meer op de niet-naleving van verplichtingen waartoe ze zich via het akkoord hadden verbonden. Daar het om dossiers met een strafrechtelijk karakter gaat en waarvan er een aantal overgemaakt werden aan de rechterlijke instanties, komt het mij niet toe om details te verstrekken over de identiteit van de betrokken leveranciers. De wet marktpraktijken voorziet in de mogelijkheid om minnelijke schikkingen voor te stellen aan de overtreders, in het bijzonder om de parketten niet te overbelasten. In dit kader werden zeer geregeld dergelijke minnelijke schikkingen voorgesteld aan de energieleveranciers en sommige leveranciers hebben belangrijke sommen voldaan om te vermijden voor de rechtbank te worden gedaagd.