BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
26 oktober 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-286

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Verkiezingen - Bijzitters met een volmacht - Plaats van uitoefening
________
verkiezing
deelneming aan de verkiezing
stembureau
kiesrecht
stemming bij volmacht
________
26/10/2010 Verzending vraag
22/12/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-286 d.d. 26 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Conform het Kieswetboek dient een bijzitter van een stembureau zijn stem uit te brengen in het stemlokaal waar hij zijn functie van bijzitter uitoefent, ook wanneer dit niet het stemlokaal is dat op zijn oproepingsbrief staat.

Bij de verkiezingen van 13 juni 2010 werd ik geconfronteerd met een bijzitter die, vooraleer als bijzitter te zijn opgeroepen, een volmacht had aanvaard voor een kiezer die inmiddels op vakantie was vertrokken en bijgevolg geen nieuwe volmacht kon uitschrijven.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kon de bijzitter in kwestie zijn volmacht uitoefenen in het stembureau waar hij zijn functie moest uitoefenen (wat dus niet het stembureau was waar de volmachtgever normaal gezien moest gaan stemmen)?

2) Zo neen, is die volmacht een reden voor de bijzitter om zijn functie vroeger te stoppen of later te beginnen zodat hij de tijd heeft de volmacht te gaan uitoefenen?

3) Zo neen, kan de bijzitter als volmachtkrijger die volmacht dan nog eens overdragen aan een andere kiezer?

Antwoord ontvangen op 22 december 2010 :

Overeenkomstig artikel 95, §9, van het Kieswetboek, worden de bijzitters aangewezen tussen de kiezers van de afdeling. Ze oefenen dus de functie van bijzitter uit in het stembureau waarin zij moeten stemmen.

Een bijzitter zal enkel bij volmacht voor een andere kiezer kunnen stemmen in dat stembureau als deze kiezer eveneens een kiezer is in dit stembureau. Hij mag geen toestemming krijgen om het stembureau te verlaten tijdens de uitoefening van zijn functie, behalve in geval van overmacht. Het is eveneens uitgesloten voor een gevolmachtigde om de volmacht die hem werd toevertrouwd over te dragen aan een andere kiezer, aangezien het om een onoverdraagbaar contract tussen twee personen gaat.