BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
20 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2823

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Buitenlandse rijbewijzen - Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden, en de detectie van valse rijbewijzen - Registratie - Aantallen
________
buitenlandse staatsburger
rijbewijs
fraude
valsheid in geschrifte
officiŽle statistiek
________
20/7/2011 Verzending vraag
30/9/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2823 d.d. 20 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op een vraag om uitleg nr. 4-676 (Handelingen nr. 4-62 van 5 februari 2009, blz. 61) van voormalig collega Van Krunkelsven over valse rijbewijzen, stelde de staatssecretaris voor Mobiliteit dat de Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden (CDBV) het aantal gedetecteerde valse rijbewijzen registreert. Dat lijkt ons ook logisch aangezien voor elk vals rijbewijs een proces-verbaal wordt opgesteld dat wordt overgemaakt aan de parketten.

Anderzijds antwoordde de staatssecretaris voor Mobiliteit op een mondelinge vraag nr. 4-581 (Handelingen nr. 4-60 van 22 januari 2009, blz. 40) van voormalig collega Nele Jansegers, over cijfers van de rijbewijzen die door de gemeenten werden doorgestuurd naar de CDBV en het aantal vastgestelde vervalsingen, dus een maand daarvoor, dat " deze gegevens niet in het centraal bestand van de rijbewijzen worden geregistreerd en hieromtrent geen cijfers beschikbaar zijn ".

1) Welke gegevens worden precies geregistreerd bij de CDBV met betrekking tot de rijbewijzen die ter controle door de gemeenten worden overgemaakt aan deze dienst?

2) Kan de geachte minister ons voor de voorbije vijf jaar exacte cijfers geven over het aantal door de gemeenten doorgestuurde en door de CDBV gecontroleerde rijbewijzen, het aantal vastgestelde vervalsingen en het aantal twijfelgevallen, met vermelding van de landen waaruit de valse rijbewijzen of de twijfelgevallen afkomstig zijn?

Antwoord ontvangen op 30 september 2011 :

1. Er dient vooreerst opgemerkt dat de CDBV-D (Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden – sectie Documenten) niet alle rijbewijzen ontvangt die ter omwisseling worden voorgelegd, en bijgevolg geen globaal cijfer op nationaal vlak kan verstrekken.

Er dient eveneens opgemerkt dat het de lokale politiediensten zijn die de rijbewijzen aan de CDBV-D bezorgen en niet de gemeenten.

Zoals voorzien in OP17, omzendbrief betreffende de omwisseling van rijbewijzen, moeten verschillende stappen worden doorlopen vooraleer een rijbewijs aan de CDBV-D wordt bezorgd:

  • Enkel rijbewijzen van niet-Europese landen worden doorgestuurd. Europese rijbewijzen worden automatisch door de gemeenten omgewisseld zonder controle door de CDBV-D.

  • De rijbewijzen worden eerst naar de gemeente gebracht, waar een eerste stap in de procedure plaatsvindt: de controle van de administratieve voorwaarden.

  • De rijbewijzen worden vervolgens doorgestuurd naar de diensten van de lokale politie voor een eerste analyse. Deze diensten kunnen zich uitspreken over de echtheid van het rijbewijs.

Bij twijfel, wordt het document voor verder deskundig onderzoek bezorgd aan de CDBV-D.

Daar deze eerstelijns controle moeilijk blijkt, wordt de CDBV-D regelmatig ingeschakeld om een dossier te controleren.

Betreffende de registratie van gegevens, vat de CDBV-D enkel de vervalste, nagemaakte, enz. rijbewijzen (technisch luik) of echte rijbewijzen waarvan wordt vermoed dat ze op dubieuze wijze werden verkregen (bijvoorbeeld omkoping van ambtenaar).

Voor de vervalste of nagemaakte rijbewijzen wordt een deskundigenrapport opgesteld en, voor verder gevolg, aan de politiedienst doorgegeven (PV, beslagname, enz.).

Voor de dubieuze” rijbewijzen wordt ofwel een verslag opgesteld voor het verder onderzoek (verhoor, PV, enz) ofwel gevraagd om contact op te nemen met de FOD Mobiliteit/Transport voor besluitvorming.

2. Hieronder vindt u de statistieken van de CDBV-D voor de voorbije 5 jaren (2006 tot 2010). Deze worden per jaar opgesplitst en vermelden de meest problematische landen.

Voor deze periode van 5 jaar heeft ongeveer 1/3de van de dossiers betrekking op de Democratische Republiek Congo.

In een onderzoek van de politie van Brussel in 2008 hebben de ondervragingen van de houders geleid tot de vaststelling dat van de 102 ter omwisseling voorgelegde Congolese rijbewijzen, er 100 onrechtmatig werden bekomen (aankoop, corruptie, welwillendheid) en dat hun houders niet over de geschikte rijvaardigheden beschikten.

Over het algemeen vertegenwoordigen de rijbewijzen uit Centraal-Afrikaanse en Oostbloklanden de meest problematische regio’s.

Er dient te worden opgemerkt dat het aantal materiële valse rijbewijzen ieder jaar afneemt. Tegelijk is het zeer moeilijk om met slechts een technisch onderzoek het aantal intellectuele (dubieus of frauduleus verkregen) valsheden te detecteren.

2006

Gecontroleerde rijbewijzen CDBV

10 201

Problematiek


Totaal

1 805


Dubieus

732


Vals (vervalst, nagemaakt, enz.)

1 073

Per land1. Dem Rep Congo

527


Dubieus

355


Vals (vervalst, nagemaakt, enz.)

172


2. Kameroen

163


Dubieus

95


Vals (vervalst, nagemaakt, enz.)

68


3. Guinee

100


Dubieus

19


Vals (vervalst, nagemaakt, enz.)

81