BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
29 juni 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2650

de Alexander De Croo (Open Vld)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Statistiekenverplichtingen - Administratieve lasten - Enquêteloze periode voor kleine en middelgrote bedrijven (KMO's)
________
officiële statistiek
administratieve formaliteit
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
kleine en middelgrote onderneming
________
29/6/2011Verzending vraag
6/9/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2650 d.d. 29 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland worden de administratieve lasten van statistiekverplichtingen geschat op ongeveer 0,15 % van de totale administratieve lasten. Dat is een eerder klein percentage maar niettemin staan statistiekverplichtingen wel hoog genoteerd in de " irritatie top 10 ". Reden is waarschijnlijk dat de invullers van statistiekverplichtingen, typisch werkzaam in de financiële of boekhoudafdeling van een bedrijf, er vaak het nut niet van inzien. Nederland heeft enkele interessante maatregelen ingevoerd.

De meest in het oog springende maatregel is de "enquêtevakantie ". De enquêtevakantie is een maatregel die gericht is op een eerlijkere verdeling van de administratieve lasten verbonden aan statistiekverplichtingen onder de KMO's waarbij een steekproef wordt getrokken. Het idee is dat KMO's die een statistiekverplichting invullen, de jaren erna worden vrijgesteld van die verplichting. Dat heeft een eerlijkere verdeling van de statistiekverplichtingen tot gevolg.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe staat de geachte minister ten opzichte van de Nederlandse "enquêtevakantie" voor KMO's? Bestaat er een gelijkaardige maatregel in ons land? Zo ja, kan hij die concreet toelichten?

2) Is hij bereid, mocht deze maatregel nog niet bij ons in voege zijn, ook in ons land, op systematische basis de "enquêtevakantie" voor KMO's in te voeren, waardoor zij voor jaren zijn vrijgesteld van statistische verplichting als ze een statistiekverplichting hebben voldaan? Zo ja, kan hij dat toelichten? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 6 september 2011 :

U vindt hieronder de elementen van antwoord op twee vragen, namelijk zijn vraag met betrekking tot de “enquêtevakantie” en die met betrekking tot “anti-stapling”. Beide vragen worden samen behandeld omdat mijn diensten de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) een systeem uitwerken waarin beide principes worden gecoördineerd.

De ADSEI past het principe van “enquêtevakantie” voor kmo’s al toe voor de jaarlijkse structuurenquête bij de bedrijven in België. In 2003 werd de structuurenquête bij de ondernemingen een eerste maal vereenvoudigd, waarbij de vereenvoudiging betrekking had op het verminderen van het aantal te bevragen rubrieken. Een evaluatie bij de bedrijven toonde aan dat hiermee het ongenoegen niet was afgenomen. Daarom werd een nieuwe vereenvoudiging uitgewerkt waarbij één van de krachtlijnen voor de reductie van de steekproef de toepassing was van een rotatiesysteem. Dit laat toe kmo’s minder frequent te bevragen. Het rotatiesysteem bestaat eruit dat om de drie jaar één onderneming uit één van de drie sectoren, industrie, handel en diensten, effectief wordt ondervraagd. De grote bedrijven worden sowieso ondervraagd, terwijl de kleinere bedrijven slechts om de drie jaar worden bevraagd, en in feite een vakantie krijgen van twee jaar.

De ADSEI werkt momenteel de methodologie uit om deze strategie uit te breiden naar alle enquêtes bij bedrijven. Daartoe wordt een gecoördineerd steekproefschema ontwikkeld, waarin zowel opeenvolgende versies van eenzelfde enquête als verschillende enquêtes worden opgenomen. Daarmee kan in de praktijk zowel een systeem van ‘enquêtevakantie’ als van ‘anti-stapling’ worden ingevoerd en kan de enquêtelast gelijk en eerlijk over alle bedrijven en ondernemingen worden verdeeld.

Dit project zal in verschillende fasen uitgevoerd worden tegen einde 2013.

Metingen, uitgevoerd door de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging tonen aan dat de administratieve lasten voortvloeiende uit federale statistieken sinds 2005 met 17,6 miljoen euro gedaald zijn op jaarbasis. De brochure met de genomen maatregelen en hun impact is beschikbaar bij de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging en kan ook geraadpleegd worden via het volgende webadres (http://kanselarij.belgium.be/nl/binaries/doc_Brochure_Statistiek_NL_tcm171-118144.pdf).