BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
22 juni 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2599

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Onderzoeken naar illegale tewerkstelling en mensenhandel - Sociale inspectie - Personeelsbestand
________
mensenhandel
arbeidsinspectie
zwartwerk
illegale werknemer
________
22/6/2011 Verzending vraag
6/7/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2599 d.d. 22 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de werkgroep " Mensenhandel " van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat werden in de eerste maanden van 2010 hoorzittingen gehouden onder meer met vertegenwoordigers van de Sociale Inspectie.

Zowat alle sprekers die tijdens deze hoorzittingen het woord namen wezen er op dat de Sociale Inspectie in feite onderbemand is en dat, indien de regering wenst dat de Sociale Inspectie meer in de onderzoeken naar illegale tewerkstelling en mensenhandel investeert, het personeelsbestand moet worden uitgebreid. De onderzoeken zijn immers arbeidsintensief en tijdrovend.

Mijn concrete vragen zijn:

1) Kan de geachte minister ons een overzicht geven van de evolutie van het personeelsbestand van de sociale inspectie per gewest, van 2005 tot 2010?

2) Kreeg de Sociale Inspectie sinds het verslag van de commissie extra middelen en mensen om de strijd tegen de illegale tewerkstelling en mensenhandel te kunnen voortzetten of zelfs te intensifiŽren? Zo ja, in welke mate?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2011 :

Ik kan maar antwoorden op uw vragen voor wat de dienst Toezicht Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Waso aangaat.

Naast deze inspectie, bestaat ook de dienst Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid die ook controles op mensenhandel uitvoert. Voor deze laatste dienst is mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken bevoegd.

1. Het aantal arbeidsinspecteurs bij de dienst Toezicht Sociale Wetten (omgezet naar voltijdse eenheden, die beschikbaar waren om controles in de periode 2006-2010 uit te voeren, bedraagt:

2006

212

2007

206

2008

203

2009

198

2010

204

2. Binnen het personeelsplan, dat afgesproken wordt in de schoot van het directiecomité van de FOD, krijgt de inspectie elk jaar personeelskredieten om personeel aan te werven ter vervanging van een aantal agenten die de dienst hebben verlaten. Daarbij wordt door dit directiecomité een evenwicht gezocht tussen de aanvragen van alle administraties en de beschikbare kredieten.

Voor wat betreft de aanpak van de fraude in zijn geheel zeg ik reeds lang dat het aantal beschikbare inspecteurs onvoldoende is. Omwille van budgettaire motieven is het op dit ogenblik blijkbaar onmogelijk om bijkomende kredieten voor de aanwerving van inspecteurs te verkrijgen.